Äldre

Sveriges kommuner och landsting fortsätter tillsammans med regeringen att satsa på utveckling av vård och omsorg för äldre i kommuner och landsting. Satsningen syftar till att utveckla ett systematiskt förbättringsarbete som bygger på evidensbaserad praktik. 

Samverkan runt en åldrande befolkning och fallprevention

Äldre är överrepresenterade i nästan alla typer av olyckor, och fallolyckor är vanligast. Fallolyckor leder till stort lidande för den drabbade och medför stora samhällskostnader. Fyra äldre dör varje dag till följd av fallolycka. Äldres olyckor kostar samhället ca 11 miljarder kronor och fallolyckorna drygt 9 miljarder.

Kampanjen är en fortsättning på förra årets succé och kommer att äga rum under vecka 40, med fokus på FN:s äldredag 1 oktober. Temat för kampanjen 2017 kommer att vara mat, motion och medicin. FoU i Sörmland avslutar fallveckan med en inspirationsföreläsning den 6 oktober.

Syftet med fallkampanjen är att möta äldre, anhöriga, vårdpersonal för att diskutera, ge tips och råd på effektiva åtgärder för att förhindra fallolyckor. Äldre ska ha kännedom om vilka risker som finns och vad de kan göra själva för att förebygga. Det handlar om att medvetandegöra en åldrande befolkning om vikten av en beteendeförändring för att motverka risk för fall.

Syftet är också att medvetandegöra politiker och tjänstemän om att äldres fallolyckor är ett stort samhällsproblem.

Det råder stor skillnad i hur mycket samhället lägger ner på att förebygga fall och i hur mycket som läggs ner på att förebygga vägtrafikolyckor trots att kostnaderna för olyckorna är jämförbara.

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>

Vill du veta mer?

Anita Segring
Utvecklingsledare
016-541 40 36
Marina Arkkukangas
Forskningsledare
070-6468868