Genomförda aktiviteter - Demens

Länsseminarium om vård och omsorg om personer med demenssjukdom

Den 19 september samlades politiker, chefer på olika nivåer, länsgemensamma demensnätverket och andra nyckelpersoner på Hotell Statt i Eskilstuna. Totalt 104 deltagare tog del av goda exempel, anhörigas berättelser och en redogörelse om de nationella riktlinjerna. Läs mer


Sörmlands länsgemensamma demensnätverk har haft konferens

Demensnatverket Grupparbete 140327
Gruppdiskussion om Strängnäs kommuns samverkansrutiner och vårdkedja för personer med demenssjukdom.

Under dagen arbetade nätverket med resultaten av uppföljningen av programmets kvalitetsindikatorer. Anita Segring, Annkristin Mellgren och Marie Håkansson inledde gruppdiskussionerna som handlade om: Hur ser flödet ut i de lokala samverkansrutinerna? Hur kan vi gemensamt Vem gör vad i vårdkedjan? Hur utformar vi vård och omsorg för den enskilda individen med en samordnad individuell plan (SIP)? Samt hur kan vi åstadkomma en förändring?

Det länsgemensamma nätverket består i huvudsak av representanter från länets vårdcentraler, kommuner och minnesmottagningar. Nätverkets uppdrag är att implementera länets Program för vård och omsorg om personer med demenssjukdom. 

Aninta Demensdagarna 9360
Anita Segring, FoU i Sörmland, inleder gruppdiskussionerna med att prata om förbättringsarbete.

 Demensnatverket Grupparbete2 1403
Gruppdiskussion om Flens kommuns samverkansrutiner och vårdkedja för personer med demenssjukdom.

Länkar till PPT material från föreläsningarna:

Annika: Uppföljning av kvalitetsindikatorer 2013

Anki, Marie och Anita: En God demensvård

Ruth Lööf: God läkemedelsbehandling med fokus på antipsykotika

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>