Genomförda aktiviteter

Utbildning för arbetsterapeuter genomförd!

Programmet för dagarna hade tagits fram efter önskemål från länets arbetsterapeuter. Arbetsterapeuter kartlägger aktivitetsbegränsningar och kognitiva svårigheter. Bedömningar är viktiga både som en del av minnesutredningen, men också som underlag för rätt insatser och stöd i vardagen så patienten/brukaren kan bevara sina förmågor så länge det är möjligt. Även andra yrkesgrupper som sjuksköterskor, sjukgymnaster behöver kunskaper om konsekvenserna av hjärnskada oavsett om det är en demenssjukdom eller av annan orsak. Därför var även dessa yrkesgrupper inbjudna till utbildningen.

Deltagarantalet var begränsat till 85 personer/dag och platserna blev snabbt fyllda. Dagarna hade olika inriktning, därför var det möjlighet att anmäla sig till en eller bägge dagarna.

Forelassarna 7330 Foto Lenastenbrink
Sara, Rauni, Christina och Irene.

Första dagens föreläsare var Gunnel Eriksson med lång erfarenhet av arbete med STROKE patienter och håller i utbildningar inom området runt om i landet. Innehållet fokuserade på hjärnans funktioner och olika kognitiva svårigheter som kan uppstå vid hjärnskada oavsett orsak och hur man kan ta reda på vårdtagarens resurser som hjälper dem att klara av olika aktiviteter och göromål i vardagen.

Gunnel8 E LV

Gunnels Forelasning

Andra dagens förmiddag fick vi information av Christina Lööf, medicinskt ansvarig för rehabilitering i Örebro (MAR) om Örebro läns kognitiva checklista som är framtagen för att vara komplement vid ADL – bedömning med ADL- taxonomin för att ringa in kognitiva svårigheter och resurser som observeras i aktivitet. Irene Skoglöf Arbetsterapeut i Lekebergs kommun föreläste om den praktiska tillämpningen av checklistan och hur den samlade dess struktur kan tillämpas för att beskriva brukarens hjälpbehov i aktivitet. Syftet är att brukarens hjälpinsatser ska skräddarsys så att personen får tillfälle att föra just det som är möjligt.

Forelasning 28 7162 Foto Lenastenbrink

Forelasning 29 Jan 7274 Foto Lenastenbrink

Under eftermiddagen föreläste Rauni Ringberg, minnesmottagningen i Nyköping om hur de kognitiva svårigheterna kan kompenseras med praktiska lösningar, bemötande och förhållningssätt i vardagen. Raunis måtto när det gäller kognitivt stöd och hjälpmedel är ”Tänk enkelt”. Sara Ohlsson, arbetsterapeut i Vingåker delade med sig av sina erfarenheter av att prova ut hjälpmedel och hur dessa kan vara till hjälp för demenssjuka personer och deras anhöriga. Ett urval av hjälpmedel fanns på plats för visning.

Tva Forelasare 7309

Sara 7251 Foto Lenastenbrink

Saras Forelasning 7265 Foto Lenastenbrink

Tacke 7279

Tacke 7340 Foto Lenastenbrink
Det vita kedjetäcket och det grå bolltäcket används för att motverka stress och underlätta koncentration. De stimulerar olika taktila sinnen, förstärker kroppsuppfattningen och ger avslappning. Speciellt kedjetecket ger ett tryck och en känsla av omslutning, då det formar sig efter kroppen.

Dagklocka 7271 Foto Lenastenbrink

Dagklocka2 7272 Foto Lenastenbrink  

Bilden ovan: MEMO
den talande klockan Memo, som kan berätta hur mycket klockan är, om det är morgon, förmiddag, eftermiddag eller kväll. Den kan ge påminnelser och man kan ta den med sig. Påminnelserna kan vara dagliga, veckovisa, måndadsvisa eller årsvisa. 

Till vänster Natt - och dag kalender som man själv kan byta ut bilden på. Förslagsvis till olika årstider.

Detta är ett fantastiskt hjälpmedel som uppskattas oerhört av personer med demens. Kalendern är 18 x 24 cm. Den byter automatiskt veckodag och datum under natten.

 

Green Bottles 7285 Foto Lenastenbrink

Grupp 7297

Grupp 7298 Foto Lenastenbrink

Grupp 7299 Foto Lenastenbrink

Grupp 7303

Synpunkt 7170

Highceiling 7281 Foto Lenstenbrink

 

 

Intervjuer med deltagare

Ann Kårefjärd

Ann Foto Lena Stenbrink 7239

Ann Kårefjärd är arbetsterapeut vid Tunagårdens gruppboende och Lotsens korttidsplatser i
Eskilstuna kommun.
– Jag fick en bekräftelse på att jag gör rätt! Dessutom fick vi praktik på teorin. Ofta är det väldigt teoretiskt och man måste själv översätta teorin till praktik. På de här föreläsningarna fick man praktiken direkt kopplad till teorin, säger hon.

Ann tyckte också att Gunnels föreläsning den 15/1 gav mycket vad det gäller hur man kan göra praktiskt. Hon menar att arbetsterapeuter behöver dessa kunskaper om olika strategier och hjälpmedel för att nå ut till personer med demens och deras anhöriga och kunna berätta om vilka stöd och hjälpmedel som finns tillgängliga och se till att de får vad de behöver.

– Både jag och mina kollegor tycker att det har varit jättebra och givande och vi är väldigt nöjda, säger Ann. Exempelvis gav Gunnel mycket bra exempel om Stroke, som jag kan koppla till mitt dagliga arbete.

Monique Hyttbro

Monique Foto Lena Stenbrink

Monique Hyttbro jobbar i primärvården på Ekensbergs vårdcentral i Nyköping. Hon har deltagit på båda föreläsningsdagarna och är mycket nöjd med dem.
– Den kognitiva checklistan är ett bra stöd! Ibland när man är stressad är det svårt att hålla allt i huvudet och då är det bra att kunna checka av på listan, säger hon.

Monique menar också att blockindelningen på den kognitiva checklistan och repetitionen av hjärnans funktion gör det lättare att koppla ihop en skada på en viss del av hjärnan med en viss funktonsskada och tvärt om.

– Det hjälper till vid utformandet av stödåtgärder, säger Monique och tillägger att man måste komma ihåg att det finns stora fungerande resurser hos en person med hjärnskada. De kan kompensera för en funktion som fallit bort.