Nyheter Äldre

Arbete med nattfasta hela dagen

Nutritionsrådet i Sörmland har vid flera tillfällen kartlagt tiden för nattfasta på särskilda boenden i länet. Vi har intervjuat personalen på Ängsgården i Trosa och i filmen nedan berättar de om hur de har lyckats sprida ut måltiderna över dygnet och minska tiden för nattfasta.


Fokus på äldres perspektiv om kvalitet i äldreboenden

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Så står det i Socialtjänstlagen och den ambitionen kan man även se i Eskilstuna kommuns mål för äldreomsorgen. Men, hur är det i verkligheten?

SPF Seniorerna 0707

Under året har en grupp från SPF Seniorerna, under handledning av forskningsledare från FoUiS, utarbetat en metod för att undersöka kvaliteten inom äldreboenden utifrån äldres perspektiv. Undersökningen ska ses som ett komplement till den verksamhetsuppföljning som kommunen genomför men fokuserar frågor som äldre valt.  Resultaten kommer att redovisas i en rapport under början av 2017.  ​


Utbildning i Otago Exercise Programme (OEP)

Läste du artikeln om Tyra, 87 år i majnumret av Min Hälsa? (s 18-19) Hon har tränat enligt ett träningsprogram som heter Otago. Nu har du som i ditt arbete träffar personer med fallrisk, möjlighet att skaffa dig kunskap om hur rätt träning kan minska fall och fallrelaterade skador

Läs mer


Gå COPM-utbildning i höst!

Den 27 oktober arrangerar Senior alert, Sveriges Arbetsterapeuter och FoU i Sörmland en utbildning i bedömningsinstrumentet COPM (Canadian Occupational Performance Measure). Utbildningen riktar sig till legitimerad personal som arbetar inom området personcentrerad rehabilitering.

Läs mer


Film om OTAGO nu på Youtube

Tyra berättar om hur enkelt det är att utföra träning i hemmet när man blir äldre. Tyra är en inspiration och förebild för äldre personer som vill börja eller har börjat att träna för att hålla sig aktiva och förebygga fall.


 

Utbildning i användningen av COPM för personcentrerad rehabilitering

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är ett validerat och personcentrerat mätinstrument som mäter personens egen skattning av aktivitetsutförande och tillfredställelse före och efter rehabilitering. Därför erbjuder Senior alert utbildning i mätinstrumentet. Läs mer

Punktprevalensmätning 2016 Senior alert

Nollvision för tryckså+r och fall!

Måndag 14 mars startar punktprevalensmätning för trycksår och fall. Samtliga kommuner har möjlighet att genomföra en punktprevalensmätning (PPM) avseende trycksår och fall på särskilda boenden, korttidsboenden, demensboenden och hemsjukvård. 

Punktprevalensmätningens främsta syfte är att ligga till grund för förbättringsarbete inom kommunerna för att nå målet med en nollvision av trycksår och fall.

Färre trycksår i Sverige, vi ser att det minskar!

Andel Trycksar Diagram

Redan dagen efter de första mätningarna kan resultatet börja följas i rapporten "PPM, trycksår och fall" som finns i registret. Senior alert kommer efter mätningen att publicera en jämförande sammanställning för Sverige på hemsidan.

När? MÄtningen ska göras vecka 11, 14-20 mars. PPM-modulen i Senior alert kommer att vara öppen för efterregistrering fram till 3 april.

Vilka? Rekommendationen är att alla personer som vistas på/inom särskilda boende, korttidsboenden, demensboenden och hemsjukvård deltar i mätningen. Alla som observeras i mätningen registreras, även om personen inte har fall eller trycksår. Som underlag används protokoll som finns på Senior alerts hemsida.

Vad? Under en vecka bedöms förekomsten av antal trycksår och antal fall i äldreomsorgen. PPM består av hudobservation som sker under pågåeende vecka, registrering av fall två veckor tillbaka i tiden, riskbedömning (aktuell 6 månader tillbaka) och pågående åtgärder samt en strukturerad journalgranskning av hälso- och sjukvårdsjournalen. Resultatet förs in på individnivå i Senior alert.

Personal som genomför mätningen bör ha genomgått den webbaserade utbildningen PUCLAS. Prata med din MAS eller annan ansvarig i kommunen om ert deltagande.

Ingen föranmälan behövs – samtliga särskilda boende, korttidsboenden, demensboenden och hemsjukvårdsenheter kommer automatiskt få PPM-modulen under registreringsperioden.

Se vidare information på Senior alerts hemsida www.senioralert.se 

 

 


Rehabilitering i Senior alert

Rehabilitering införs som ett nytt område i Senior alert våren 2016. Rehabilitering och vårdprevention är processer som hänger nära samman där personens resurser och förmågor tas till vara. 

Rehabilitering är av betydelse då det syftar till att personen genom samordnade åtgärder så långt det är möjligt ska kunna fortsätta göra de meningsfulla aktiviteter man vill och behöver göra. På så sätt kan rehabilitering leda till ökad aptit, motverka att ett trycksår uppstår eller att ett fall inträffar. Målet är att man även som äldre ska kunna leva livet hela livet.

Occupational Performance Measure är det bedömningsinstrument som kommer att användas för området rehabilitering i Senior alert. COPM är ett personcentrerat mätinstrument utformat i syfte att upptäcka förändringar i en persons uppfattning om sin förmåga att utföra olika aktiviteter i det dagliga livet.

Vi uppmanar att börja använda COPM och rehabiliteringsprocessen kopplat till Senior alert redan nu. Mer information finns på Senior alerts hemsida samt länk till beställning av manualen och information kring pågående arbete.

Läs mer på Senior alerts hemsida

 


 

 

Anhörigstöd-knapp