Regeringens demenspaket 2016

Regeringen har i dagarna fattat fyra beslut för stärkt kvalitet i demensvården. Genom en satsning på totalt 4,8 miljoner kronor under 2016 ska ett utbildningsmaterial, om att motverka tvång i vården, spridas och två nationella kvalitetsregister få ökad användning i kommunerna. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag till en nationell strategi kring demens. 
>>Läs mer på regeringens hemsida

Svenskt demenscentrum tilldelas 1 800 000 kronor för att öka användningen av ett utbildningsmaterial om att motverka tvång i vården. Hela satsningen går under namnet Nollvision. Materialet består av en handbok riktad till personal, en anhörigskrift, webbutbildningar och mobilappar med lätt tillgänglig vägledning. 
Här hittar du länken till webbutbildningen

Svenska demensregistret tilldelas 1 500 000 kronor för att se till att registret även används i särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor. Genom regelbunden uppföljning från såväl hälso- och sjukvården som från socialtjänsten, en gång per år, kan kvaliteten på vården och omsorgen upprätthållas. Personer med demenssjukdom behöver ofta insatser från både hälso-och sjukvården och från socialtjänsten vilket gör det angeläget att uppföljningen sker i samverkan mellan huvudmännen.

Genom att använda kvalitetsregistret SveDems SÄBO-modul kan kvalitetsarbetet systematiseras och verksamheterna får kunskap om vilka insatser som utförts under året. SveDems checklista för uppföljning i särskilt boende används som underlag för uppföljningen.
Här hittar du länk till hur du ansluter din enhet till SveDem.

Struktur för uppföljning
 • Riskbedömning i Senior Alert avseende fall, trycksår, risk för undernäring, munhälsa och inkontinens med åtgärder, gjord senaste 6 mån
 • Läkemedelsgenomgång gjord senaste 12 mån.
 • Läkarundersökning om det inte nyligen gjorts
 • BPSD – skattning
 • MMSE-SR när det kan göras utan att vara kränkande
 • Bedömning av aktivitetsnivå av arbetsterapeut i samverkan med kontaktpersonal
 • Personcentrerad vård:
  • Vårdplan om medicinska åtgärder (inte detsamma som åtgärder vid palliativ vård)
  • Skydds och begränsningsåtgärder
  • Genomförandeplan inkl. bemötandeplan
  • Livskvalitet vid svår demens bedömt med hjälp av skattningsverktyget Qualid

Har ni frågor kring anslutning till kvalitetsregistret SveDem kontakta utvecklingsledare Anita Segring, FoU i Sörmland 

Anhörigstöd-knapp

Vill du veta mer?

Anita Segring
Utvecklingsledare
016-541 40 36