Utbildning i COPM

Gå COPM-utbildning i höst!

Den 27 oktober arrangerar Senior alert, Sveriges Arbetsterapeuter och FoU i Sörmland en utbildning i bedömningsinstrumentet COPM (Canadian Occupational Performance Measure). Utbildningen riktar sig till legitimerad personal som arbetar inom området personcentrerad rehabilitering.

COPM är ett bedömningsinstrument som är framtaget av arbetsterapeuter i Kanada och som lanserades i slutet på 1900-talet. Instrumentet bygger på en halvstrukturerad intervju med patienten som själv formulerar och skattar problem i vardagen som är viktiga att jobba vidare med i rehabiliteringen.

Senior alert har valt att följa rehabiliteringsprocessen utifrån ett personcentrerat perspektiv, som innebär att processen startar från personens egen skattning av sina begränsningar i vardagen och att dessa skattas igen när rehabiliteringsprocessen avslutas.

Läs mer i inbjudan (pdf)

>>Anmälningsformulär

För er som planerar att gå utbildningen rekommenderas att ni förbereder er genom att göra Senior alerts webbutbildning, där ni får en god grundkunskap om vårdprevention och Senior alert.

COPM är ett personcentrerat mätinstrument utformat i syfte att upptäcka förändringar i en persons uppfattning om sin förmåga vid utförande av olika vardagsaktiviteter, t ex tvätta och klä sig, gå och handla, gå på biblioteket.

De aktiviteter som den äldre personen prioriterar att förbättra sitt utförande i används sedan som mål i rehabiliterings- processen. Bedömningen kan göras av arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska.

Publilcerat  juni 2016


Utbildning i användningen av COPM för personcentrerad rehabilitering

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) är ett validerat och personcentrerat mätinstrument som mäter personens egen skattning av aktivitetsutförande och tillfredställelse före och efter rehabilitering.

Enligt NSV:s handlingsplan God vård för äldre i Sörmland 2015-2016 är målet att rehabilitering är en naturlig del av vård- och omsorg för äldre. Måttet på det är bland annat att användandet av mätinstrumentet COPM ökar. COPM ingår som ett av sex områden i kvalitetsregistret Senior alert (SA). För att verksamheterna i länet ska kunna nå målet erbjuder Senior alert utbildning i mätinstrumentet. Dessutom hittar du utförliga instruktioner på www.senioralert.se.  Utbildningen vänder sig till rehabiliteringsteam bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och/eller sjuksköterskor.

I vår ges utbildningar i Jönköping och Nacka. Utbildningarna i Jönköping är fullsatta, men det kan finnas platser kvar i Nacka (11 maj) och det går att ställa sig på reservlista. Senior alert kommer att anordna utbildningar även under hösten och de stödjer gärna verksamheter som vill komma igång. 

Om man inte har möjlighet att gå Senior alerts utbildning i vår, och inte vill vänta till i höst, finns instruktioner på SA:s hemsida, som kan utforskas tillsammans i teamet.

Här följer några tips på hur ni kan komma igång med COPM i er verksamhet:

 1. Senior alert rekommenderar att starta med webbutbildningen, För att främja äldres hälsa. Mer information och inlogg hittar ni på Senior alerts hemsida >> länk.
 2. På Senior alerts hemsida, under rehab-fliken finns information samlad, >>länk  t ex frågor & svar, filmintervjuer från team som har varit med och testat under våren 2015, vägledningsmaterial, länk till beställning av COPM-manual m m. Här finns även en film, kom igång med COPM i Senior alert, >>länk
 3. Beställ COPM-manualen från Sveriges Arbetsterapeuter >>Länk  styckpris 350 kr (inkl moms + porto). Manualen behövs för att förstå den teoretiska bakgrunden till COPM och hur instrumentet fungerar. Manualen tillåts endast att användas i original, medan COPM-blanketter som tillhör manualen kan kopieras. Gör så här:
  • Gå igenom manualen tillsammans i teamet/arbetsgruppen.
  • Gör provintervjuer kollegor emellan.
  • Sätt igång ett ”träningsläger” och lyft frågeställningar i gruppen, bolla gärna frågor med Senior alert!
 1. Personer som går utbildningsdagarna hos Senior alert kommer att vara nyckelpersoner i det fortsatta breddinförande och utbildningssatsningar på hemmaplan.
 2. I länet finns redan ett antal personer som har gått utbildningen och som kan svara på frågor, ge handledning m m. En lista på de personerna kommer att sammanställas och distribueras via utvecklingsledare Anita Segring, FoU i Sörmland
 3. Senior alert stödjer också gärna team som är igång och testar COPM. Kontaktuppgifter finns på senioralert@rjl.se

Publicerat 2015 

Anhörigstöd-knapp

Vill du veta mer?

Anita Segring
Utvecklingsledare
016-541 40 36