Samverkan kring äldre i Sörmland

Samverkan kring äldre i Sörmland syftar till att, med de äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan komuner och landsting.

Planering 2015-2016
I sin handlingsplan för 2015 kommer Nämden för samverkan inom socialtjänst och vård att fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla ett systematiskt förbättringsarbete som bygger på evidensbaserad praktik inom följande fem områden:

  • Sammanhållen vård och omsorg
  • Förebyggande arbetssätt
  • God vård vid demenssjukdom
  • God läkemedelsbehandling
  • God vård i livets slut
  • Rehabilitering
  • Hemsjukvård

Arbetet med att säkra kvaliteten inom de prioriterade områdena kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Genom att arbeta systematiskt med återkoppling av resultat från registren kan vi få kvalitetsarbete att bli en del av kulturen inom vård och omsorg.

Syfte

Det systematiska förbättringsarbetet syftar till att, med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting.

Mål

Sett ur den enskildes perspektiv är målsättningen:
Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till god vård och omsorg.

 

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>

Anita Segring
Utvecklingsledare
016-541 40 36
Annika Sjöberg
Utvecklingsledare
016-10 33 60
073-950 82 91