Demensriktlinjer

Demensriktlinjer

FoU i Sörmland stödjer det regionala utvecklingsarbetet som pågår inom demensområdet i länet. Målsättningen är att alla personer med demenssjukdom i Sörmland ska få personcentrerad vård och omsorg av god livskvalitet. Alla verksamheter ska följa det länsgemensamma programmet för målgruppen, för att demensvården ska bli likvärdig i hela länet oberoende av bostadsort, boendeform, vårdform och ålder.

För att säkerställa en hållbar struktur och samverkan mellan huvudmännen och för kontinuerlig utveckling av god demensvård i Sörmland har Utvecklings och samarbetsgruppen för demensfrågor i Sörmland bildats. Gruppen arbetar på uppdrag av Länsstyrgruppen för närvård.

Det Länsgemensamma programmet för vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2011 är reviderat och antaget av Länsstyrgruppen för närvård i Sörmland maj 2015. Till programmet hör fördjupande bilagor samt ett antal verktyg.

Programmet finns att hämta på Närvårdens hemsida: Klicka här för att komma till närvårdens hemsida

Samarbete demensfrågor

Utvecklings och samarbetsgruppen består av representanter från landstingets specialistvård och från primärvård, kommuner, hälsoval och FoU i Sörmland

FoU i Sörmland ansvarar för att skicka ut underlag och sammanställa länsgemensamma programmets årliga kvalitetsuppföljning, samt göra årlig översyn av länsprogrammet i samarbete med utvecklings- och samarbetsgruppen. 

Utvecklings och samarbetsgruppens uppdrag

  • Bevaka nationella riktlinjer, uppdatera det länsgemensamma programmet för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och utarbeta avsnitt om demensvård i andra vårdprogram
  • Omvärldsbevaka och sprida nyheter från forskning och metoder.
  • Ansvara för årlig kvalitetsuppföljning samt följa och utvärdera resultat i SveDem och BPSD-registret.
  • Planera nätverksaktiviteter och föreslå utbildningsinsatser.
  • Samarbeta med FoU i Sörmland

Samarbeta med BPSD registrets certifierade utbildare i länet

 

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>

Vill du veta mer?

Anita Segring
Utvecklingsledare
016-541 40 36
Annika Sjöberg
Utvecklingsledare
016-10 33 60
073-950 82 91