Nyhetsbrev från Bättre liv 2012-2014

Samverkan runt en åldrande befolkning och fallprevention

Äldre är överrepresenterade i nästan alla typer av olyckor, och fallolyckor är vanligast. Fallolyckor leder till stort lidande för den drabbade och medför stora samhällskostnader. Fyra äldre dör varje dag till följd av fallolycka. Äldres olyckor kostar samhället ca 11 miljarder kronor och fallolyckorna drygt 9 miljarder.

FoU i Sörmland samverkar med Folkhälsocentrum, Länsbildningsförbundet och Hälsofrämjande Landsting kring en fallkampanj 2015. Kampanjen har kommit igång på initiativ från länsbildningsförbundet och kommer att äga rum den 1 oktober 2015, som också är FNs äldredag.

Med inspiration från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer dagen 2015 att fokusera på träning och aktivitet. MSB har en vision att ”fallolyckorna bland äldre ska minska drastiskt”.

Syftet med fallkampanjen är att möta äldre, anhöriga, vårdpersonal för att diskutera, ge tips och råd på effektiva åtgärder för att förhindra fallolyckor. Äldre ska ha kännedom om vilka risker som finns och vad de kan göra själva för att förebygga. Det handlar om att medvetandegöra en åldrande befolkning om vikten av en beteendeförändring för att motverka risk för fall.

Syftet är också att medvetandegöra politiker och tjänstemän om att äldres fallolyckor är ett stort samhällsproblem.

Tabell Fall
Källa: MSB

Det råder stor skillnad på hur mycket samhället lägger ner på att förebygga fall och hur mycket som läggs ner på att förebygga vägtrafikolyckor trots att kostnaderna för olyckorna är jämförbara.

Nyhetsbrev 

Satsningen på Bättre liv för sjuka äldre avslutades 2014. Det innebär att nyhetsbrevet upphör. Nyheter som rör Äldreområdet kommer att publiceras på FoU:s hemsida och i FoU-nytt. Nedan hittar ni nyhetsbrev från tidigare år.

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>