Samverkansråd

Samverkan genom olika råd har funnits i länet sedan 2008. Organisatoriskt har råden tillhört Närvården, men efter ett beslut i Länsstyrgruppen i hösten 2017 har de nu sin tillhörighet hos FoU i Sörmland. Samverkansråden ska enligt inriktningsdokumentet utgöra en hållbar struktur för samverkan mellan huvudmännen och inom respektive fokusområde verka för likvärdig vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.

Befintliga samverkansråd är rådet för

 • Fallprevention - Fallpreventionsrådet ska verka för att frågor om fallprevention uppmärksammas och ge verksamheterna stöd för att säkerställa ett preventivt arbetssätt.
 • Nutrition - Nutritionsrådet ska verka för att frågor om nutrition uppmärksammas och ge stöd för att verksamheter i kommun och landsting ska kunna säkerställa en fullgod nutrition och en ändamålsenlig användning av nutritionsbehandling
 • Palliativ vård och omsorg - Palliativa rådet ska bidra till att säkerställa en god vård i livets slut på lika villkor oavsett bostadsort, boendeform, vårdform, ålder och sjukdom
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom - Rådet ska säkerställa en hållbar struktur för samverkan mellan huvudmännen för kontinuerlig utveckling av en god demensvård på lika villkor oavsett bostadsort, boendeform, vårdform och ålder.

Rådens uppdrag

 • Följa kunskapsutveckling inom området
 • Bevaka utbildningsbehov samt initiera och medverka i utbildningsaktiviteter
 • Bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning
 • Arbeta fram beslutsunderlag inom samverkan inom närvård
 • Initiera och stödja utvecklings- och forskningsprojekt
 • Följa utveckling i enlighet med närvårdens gemensamma mål
 • Vara remissinstans inom respektive sakområde
 • Aktiviteter (utbildning, uppföljning m m) som anordnas av råden ska även riktas till privata utförare av vård och omsorg.
 • Vara en mötesplats och en tankesmedja inom området
 • Årligen redovisa en årsplan och en årsberättelse

Rådens sammansättning

Rådets sammansättning ska spegla det multiprofessionella teamarbetet inom olika verksamheter och vårdformer. Berörda verksamheter inom landstinget och samtliga kommuner ska erbjudas en plats i rådet samt vid behov ska rådet kunna adjungera representanter för andra berörda samhällsaktörer eller för brukare och anhöriga.

Vill du veta mer? Läs här

Nyheter äldre

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Palliativa Radet Knapp

Rapport

Äldre i Sörmland
Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2014
Författare: Samverkan FoU och Närvård i Sörmland
Äldre i Sörmland >>

Motverka psykisk ohälsa bland äldre med gruppverksamhet?
– en pilotstudie vid Malmköpings vårdcentral
Författare: Ulla Beijer
Rapport 2014:1 >>