Genomförda aktiviteter 2016

Dialogträff inför framtagandet av gemensam strategi för stöd till anhöriga

Stödet till anhöriga ska utvecklas genom tätare samverkan mellan kommuner och landsting i Sörmland. FoUiS är med i en arbetsgrupp som har uppdraget att ta fram en länsgemensam strategi för detta. Läs mer i reportaget på NKA:s hemsida. Läs mer

Malmkoping 4 655
 här hoppas vi att löpsedlarna ser ut i framtiden


Blandade lärande nätverk i Sörmland 2016

Blandade Lärande nätverk genomfördes, 7 september, 8 november samt 13 december 2016, i samarbete med Nka (nationellt kompetenscentrum anhöriga). Syftet var att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika utvecklingsområden inom området anhöriga/närstående. Målgruppen var anhöriga/närstående, politiker, chefer/ledare samt personal i vård och omsorg.

Frågeställningarna som det diskuterades runt var bra bemötande och delaktighet ur ett anhörigperspektiv och anhöriga som samverkanspart – Vad behövs på individnivå och verksamhetsnivå?

Alla deltagare, anhöriga, personal, chefer och politiker från både kommuner och landstinget var mycket positiva till att delta och beskrev att de både fått kunskapspåfyllning och stort erfarenhetsutbyte. 

Resultaten från de blandade lärande nätverken bildar nu underlag till det fortsatta arbetet med att ta fram en gemensam strategi för stöd till anhöriga i samverkan i länet. Arbetet kommer att fortsätta med ett nytt dialogtillfälle för politiker, intresseorganisationer, föreningar samt alla deltagare från de blandade lärande nätverken för den fortsatta processen med den gemensamma strategin. 

Strategin för stöd till anhöriga beräknas kunna presenteras för nämnden (NSV) innan sommaren 2017.

Du hittar sammanställningar från nätverken här: 27 september8 november13 december

Så här såg inbjudan ut (pdf)


Vad händer om 39 000 sörmlänningar säger upp sig?

KONFERENS OM ANHÖRIGAS ROLL I VÅRD OCH OMSORG

Genomfördes: 29 jan 2016 kl. 9.30-15.00 i Pelarsalen, Safiren Katrinehom 

MÅLGRUPP
Konferensen riktade sig till politiker, ledande tjänstemän, nyckelpersoner i kommuner och landsting och anhörig-och brukarorganisationer och intresseföreningar.

Inbjudan och program såg ut så här (pdf)

Läs mer här

Vad händer om 39 000 sörmlänningar säger upp sig?

Istock 000053153362 Webb

Den 29 januari 2016 genomförde FoU i Sörmland, i samarbete med NKA, en konferens om anhörigas viktiga roll i vården. Deltagarna på konferensen var politiker, ledande tjänstemän, nyckelpersoner i kommuner och landsting, samt anhörig- och brukarorganisationer och intresseföreningar.

Föreläsare

Monika Johansson

Dagen inleddes av Landstingsrådet Monika Johansson, f.d. ordförande i Gemensam nämnd för social tjänst och vård (NSV).

Gunilla Matheny

Moderator var Gunilla Matheny, sakkunnig inom området anhöriga.

Mats Ewertzon

Föreläsare var forskaren Mats Ewertzon, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NkA). Han talade om betydelsefulla stödinsatser och bemötande av anhöriga.

Stod

Bland annat talade han om blandade lärande nätverk, som är en metod för att utveckla stödet till anhöriga/ närstående. Du hittar Mats presentation här (pdf).

Deltagarkommentarer:  

Ibland kan så lite betyda så mycket i kontakter mellan patienter/brukare/närstående/anhöriga och vårdgivare.

Mats Evertzons föredrag påvisar vad forskningen och styrker mycket av redan påbörjat arbete, skulle vara intressant att ingå i ett blandande lärande nätverk. 

Maya Angelo Citat

 Kalmar läns landstings anhörig-/närståendearbete

Anna Olander Och Anna Wahlstedt

Anna Olheden, verksamhetsutvecklare, och Anna Wahlstedt, patientföreträdare, båda från Kalmar läns landsting berättade om hur de arbetar med att utveckla anhörig/närståendearbetet. De presenterade sin strategi och sin handlingsplan för patient- och anhörig-/närståendemedverkan. Ladda ned Annornas presentation här (pdf).

Samverkansmodell

Deltagarkommentarer: 

Ja, föreläsningen från Kalmar var mkt intressant, förebild för vikten av samverkan med olika aktörer vilket för min del väcker engagemang för lärande blandade nätverk.

Sättet som Kalmars landsting jobbar på är mycket spännande

Detta är ett område som vi behöver utveckla, Kalmar var mycket bra och gav mycket.

Tankesmedja

Efter lunchpausen var det tankesmedja om hur vi kan samverka i kommuner och landsting för att stödja anhöriga. Eftermiddagspasset inleddes med Gunilla Mathenys enmansföreställning Sagan om pappa Peter

Petersagan

Deltagarkommentarer: 

Sagan om pappa Peter var mkt intressant!

Sagan. Den innehöll allt som vi måste tänka på.

Gunilla Matheny gav positiv energi och sammanfattade dagen bra med sin saga.

Grupp1

Grupp2

Deltagarkommentarer:

Vi behöver prata mer om samverkan mellan landstinget och kommunen vad gäller anhörigstöd och förväntningar på varandra

Bra blandning av deltagare, då dessa frågor verkligen berör alla och kräver samverkan och kontakter.

Det var en mycket intressant dag. Dock blir lektor Mats lite väl teoretisk och han tappar mig längs vägen.

Gunilla Matheny var suverän att påvisa anhörigas situation och vad som kan upplevas som stöd. 

Allt var tänkvärt och en del berörde väldigt.

Jag blir mer och mer övertygad om att vi behöver ha ett bredare utbud med olika former av stöd till anhöriga.

>>Läs Nka:s artikel om dagen

>>Tillbaka till Anhörigstöds startsida