Nyheter anhörigstöd

Ny folder om anhörigstöd

Nu finns en ny informationsfolder om länets samlade stöd till anhöriga i Sörmlands kommuner.
Anhörigstöd i sörmland (pdf)


Regionalt arbete för stöd till anhöriga i samverkan

Nämnden för Samverkan kring socialtjänst och vård beslutade den 8 september 2017 att anta länsgemensam strategi för stöd till anhöriga samt att ge länsstyrgruppen i uppdrag att arbeta vidare med samverkansuppdragen i den beslutade länsgemensamma strategin. 

Strategi AnhorigSammanfattning

Den länsgemensamma strategin bygger på kartläggning av samlade erfarenheter och kunskaper från olika utvecklingsarbeten i landet som syftar till att ge anhöriga stöd. Resultaten av de blandade lärande nätverken som genomfördes i Sörmlands län under hösten 2016 har också varit en värdefull erfarenhets och kunskapskälla. Detta arbete gjordes i samarbete med Nka (nationellt kompetenscentrum anhöriga). Arbetet har lett fram till gemensamma grundläggande begrepp och en värdegrund för stöd till anhöriga. Med hjälp av den strategiska planen ska samarbetet mellan huvudmännen förbättras och ett antal aktiviteter som beskrivs i strategin ska stödja utvecklingen av att ge anhöriga bättre stöd och se anhöriga som en resurs utifrån delaktighet. Uppdraget var att alla anhöriga skulle inrymmas i denna strategi. Arbetet med barn och unga har i denna strategi inte inkluderats.

Länsgemensam strategi (PDF)


Blandade Lärande nätverk genomförda

Blandade Lärande nätverk genomfördes, 7 september, 8 november samt 13 december 2016, i samarbete med Nka (nationellt kompetenscentrum anhöriga). Syftet var att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika utvecklingsområden inom området anhöriga/närstående. Målgruppen var anhöriga/närstående, politiker, chefer/ledare samt personal i vård och omsorg.

Läs mer


Nyhetesarkiv från 2016:


Ny webbsida för anhöriga

Riddargatan 1 är en enhet inom Beroendecentrum Stockholm och knuten till Centrum för Psykiatriforskning. Riddargatan 1 är förutom en mottagning, också ett kunskapscentrum för utbildning och information inom alkoholområdet, riktat till vårdpersonal och andra intressenter. Här bedrivs även forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder för alkoholproblem.

Riddargatan 1 startade upp anhörigstödet den 16/11

anhorigstodet.se 


Nka:s nyhetsbrev nr 2 106

Läs bland annat om Anhörigriksdagen i Varberg.

Länk till brevet


Blandade lärande nätverk

Vi planerar starta Blandade Lärande nätverk i samarbete med Nka (nationellt kompetenscentrum anhöriga)under hösten 2016 i Sörmland.  Vill du vara med ?

Syftet: att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte som ska generera till olika utvecklingsområden inom området anhöriga/närstående.

Datum:   27 september, 8 november samt 13 december

Plats: Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping

Målgrupp: Anhöriga/närstående, politiker, chefer/ledare samt personal i vård och omsorg

FoUiS-Nytt_röd logga

Övriga nyheter

Anhörigstöd-knapp

OJ Knapp

Material_Knapp

Palliativa Radet Knapp

vill du veta mer?

Anna Axberg
Utvecklingsledare
016-710 14 03