Kompetenshöjande insatser för länets socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården

I juni 2015 antogs Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården "Stärkt skydd för barn och unga". Handlingsplanen innehåller konkreta förslag för att ge verksamheten bättre förutsättningar för att klara sitt uppdrag. En del av de 40 förslagen kräver lösningar på nationell nivå, medan andra handlar om ett utvecklingsarbete på såväl regional som lokal nivå.

Länsgemensam Introduduktionsutbildning

Sedan november 2015 har Sörmlands Län upprättat en regional handlingsplan med för länet prioriterade förbättrings- och utvecklingsområden. Ett av dessa områden är Länsgemensam Introduktionsutbildning för nyanställda socialsekreterare som arbetar med barn och familjer med myndighetsutövning.

Roseies Forelasare 8775 

I april i år startade den första Länsgemensamma Introduktionsutbildningen. 24 deltagare från nästan alla länets kommuner samlades för att genomgå en 8 dagars lång introduktion som avslutas i oktober 2016.

Deltagarna har fått komplettera sina kunskaper i bland annat:

  • att arbeta i en politikerstyrd organisation
  • socialtjänstens uppdrag och ansvar
  • barnets rättigheter och barns delaktighet samt
  • handläggningsprocessen utifrån BBIC och LVU

Samverkan
Samverkan med andra aktörer har också varit ett tema på utbildningen. Deltagarna har fått träffa representanter från de vanligaste samarbetspartners till socialtjänsten, nämligen BVC, BUP, Elevhälsan och Habiliteringen, och resonera kring samverkansvinsterna.

Syfte med programmet
Introduktionsprogrammet har syftat till att ge den nyanställde såväl teoretisk kunskap som praktisk tillämpning inom verksamhetsområdet.

Att träffa andra kollegor inom länet för utbyte av erfarenheter och kunskaper har varit en uppskattad erfarenhet, enligt deltagarna och den utvärdering som kontinuerligt görs efter varje fördjupningstema inom utbildningen. 

Introduktionsutbildningen genomförs två gånger/år där höstens utbildningsomgång startar 19-20/9.
Länk till schema, 2016/17.

Kontakt
Har du frågor eller synpunkter, ta kontakt med kursansvarig: Rosie Ansved, utvecklingsledare – kompetens inom FoU i Sörmland. (se högerspalten)

 

EBP Knapp Ny Skugga

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014

Vill du veta mer?

Rosie Ansved
Har slutat