Programmet för stabilitet och kompetensutveckling utvecklas

Sedan starten 2016 har sammanlagt 76 socialsekreterare från länets alla kommuner deltagit i programmet för stabilitet och kompetensutveckling, i yrkesintroduktion och/eller yrkeshandledning.

Det började som en pilot 2014 och har efter ett års tid utvecklats till en del av ett större utbud i ett strukturerat, återkommande och långsiktigt kompetensprogram som erbjuds alla nya socialsekreterare i Sörmland.

Programmet, som består av tre delar; utbildning, yrkeshandledning samt lokalt mentorskap, vänder sig till alla nya inom den sociala barn- och ungdomsvården som arbetar med myndighetsutövning och har en socionomexamen eller annan likvärdig utbildning i botten.

Introduktionsprogrammet syftar till att ge den nyanställde en grund av teoretisk kunskap och praktisk tillämpning inom verksamhetsområdet.

Under åtta heldagar spridda under åtta månader får deltagarna ta del av föreläsningar och arbeta själva med grupparbete, fallbeskrivningar och reflektioner. Arbetet har behandlat områden som:

  • socialtjänstens uppdrag och ansvar,
  • socialsekreterarrollen,
  • barnets rättigheter och delaktighet,
  • barnavårdsutredningar enl BBIC och LVU,
  • samverkan med de vanligaste samverkansparter som BVC, Elevhälsan, BUP, Habilitering och Polis
  • samt genomgång av systematisk uppföljning som t ex öppna jämförelser, SIP, Evidensbaserad praktik och Lex Sarah.

Utbildningen avslutas med att kursdeltagarnas mentorer bjuds in för att ta del av deltagarnas reflektioner kring utbildningen och att tillsammans få möjlighet att blicka framåt och inventera vilka fortsatta behov av stöd som den anställde har i sin arbetssituation. Mötet har varit mycket uppskattat från båda parter och har givit många bra konkreta förslag till förbättringar att ta med sig till den egna kommunen.

Genom deltagarnas kontinuerliga utvärdering av utbildningen, strävar vi efter en ständig utveckling och förbättring av den länsgemensamma yrkesintroduktionen för Sörmlands socialsekreterare.

Tredje omgången av Introduktionsutbildningen startar 28–29 mars 2017.

Dessförinnan, i februari, startar två grupper med Yrkeshandledning. Grupperna består av deltagare som gick ut den första omgången av länsgemensam Introduktionsutbildning.

Om du har frågor kring Kompetensprogrammet, är du välkommen att höra av dig till kursansvarig och handledare; Rosie Ansved, utvecklingsledare på FoU i Sörmland.

 

EBP Knapp Ny Skugga

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev 2014

Rosie Ansved
Har slutat