Pilotstudie om kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Positivt gensvar för yrkeshandledning, introduktionsprogram för nyanställda och kompletterande högskoleutbildning.

Som ett led i den statliga satsningen för stabilitet och kompetensutveckling av den sociala barn- och ungdomsvården har FoU inom Sörmlands Län på uppdrag av åtta kommuner i Sörmland genomfört en pilotstudie under perioden november 2014 till mars 2015. I pilotstudien har tre delar ingått:

1)     yrkeshandledning vid fem tillfällen för nya socialsekreterare inom BoU

2)     skapa en modell för ett Introduktionsprogram för nyanställda

3)     initiera kontakt med Mälardalens Högskola för en kompletterande utbildning för de personer som berörs av bestämmelserna i SOSFS 2014:7

Yrkeshandledning

Två grupper om 8-10 personer har nu träffats vid fem handledningstillfällen, en gång/månad. Syftet har varit att, genom diskussioner, reflektioner och delande av yrkets utmaningar, bidra till ökat yrkeskunnande. Vid ett av tillfällena fick grupperna en genomgång av Socialstyrelsens kunskapsstöd för den sociala barn- och ungdomsvården.

Utvärdering av yrkeshandledningen har gjorts genom en enkätundersökning som nu håller på att sammanställas. Av resultatet hittills, som är mycket positivt, går att utläsa att många av deltagarna önskar att yrkeshandledning skulle vara ett obligatorium för Sörmlands socialsekreterare. Utvärderingen visar också på ett stort behov av mer och längre inskolningsperiod vid nyanställning. Om du är intresserad av hela resultatet av utvärderingen, kontakta Rosie Ansved på FoU i Sörmland.

Fortsatt utbildningsinsats

Introduktionsprogram för nyanställda

Tillsammans med SKL:s nationella handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (beslutas i slutet av april) ska FoU Sörmland utarbeta en modell för introduktionsprogram för nyanställda socionomer inom barn- och ungdomsvården. Studiebesök har gjorts och erfarenheter har hämtats från andra län, som Uppsala, Jönköping och Göteborg, som bedriver systematiskt introduktionsarbete för sina nyanställda.

Ett första möte är inbokat den 7:e maj med de lokala utvecklingsansvariga i kommunerna för att arbeta fram och lägga upp arbetsprocessen av detta arbete.

Kompletterande högskoleutbildning

Den tredje delen av pilotstudien är att se över kommunernas behov av kompletterande utbildning för de personer som berörs av bestämmelserna i SOSFS 2014:7. Enligt kartläggning som FoU i Sörmland har genomfört berörs 41 handläggare (arbetsledare kan tillkomma) i länet. Senast den 30 juni 2019 måste dessa ha kompletterat sin utbildning så att den motsvarar en socionomexamen för att vara behörig att arbeta inom myndighetsutövningen. FoU har också genomfört en fördjupad kartläggning av varje enskild icke-socionoms utbildningsbakgrund. Kartläggningen ska användas i de fortsatta kontakterna med Mälardalens Högskola i syfte att ta fram de kurser kommunerna har behov av.

Diskussioner pågår även av övriga utbildningsbehov som den enskilda kommunen har och som med fördel samordnas med andra kommuner i länet, eventuellt även med andra län. För mer information eller frågor kring ovanstående kan du vända dig till Rosie Ansved på FoU i Sörmland, som ansvarar för dessa delar

Fortsatt utbildningsinsats

Vill du veta mer?

Rosie Ansved
Har slutat