Digitala agendan

Regeringen vill ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger. Näringsdepartementet har satt upp en handlingsplan för den digitala agendan. Syftet med digitala agendan är att ge ett verktyg för att samordna regeringens insatser och åtgärder på IT-området.

 

Läs mer på regeringens hemsida. 

Regeringens mål för den digitala agendan

Regeringen prioriterar fyra strategiska områden som utgår från användarens situation. Inom varje strategiskt område finns flera underområden som representerar de sakfrågor som regeringen arbetar aktivt med. Inom varje område beskrivs tydliga ambitioner, strategiskt viktiga utmaningar och konkreta insatser.

  • lätt och säkert att använda – handlar bland annat om att kunna använda internet och andra digitala tjänster i vardagen som privatperson, företagare eller anställd.
  • tjänster som skapar nytta – kunna erbjuda användaren ett stort och varierat utbud av attraktiva och lättanvända digitala tjänster för olika stadier i livet.
  • det behövs infrastruktur – grundläggande infrastruktur med väl fungerande och tillförlitliga elektroniska kommunikationer.
  • it:s roll för samhällsutvecklingen – den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser och -strukturer i Sverige och globalt.

Läs mer om den digitala agendan..

Regeringens mål för e-förvaltning

Regeringen har beslutat om en strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, den handlar om att skapa en enkel, öppen och effektiv statsförvaltning.

  • En enklare vardag för medborgare
  • Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Läs mer om e-förvaltning..

SKL prioriterar arbetet med e-samhället och digitala välfärdstjänster utifrån övre mål. Aktuella frågor och projekt samordnas av Center för eSamhället (CeSam). Läs mer om eSamhället..

 

Logga Regeringskansliet