Mål 2013

Målen för satsningen är att öka:

  • Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånare samt användningen av etjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara ett komplement till andra former av service och kontakter med socialtjänsten. De ska inte innebära en försämring för den stora grupp människor som inte använder sig av Internet.
  • Andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation.
  • Andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt.
  • Andelen av behörig personal som kan komma åt relevant information i Nationell Patientöversikt, NPÖ. För 2014 är målet att kommunerna ska bli producenter av information i NPÖ. Detta avser information som dokumenteras i kommunerna enligt Hälso- och Sjukvårdslagen, HSL.
  • Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har beviljat.