Funktionshinder

De nationella satsningarna kring stöd för en evidensbaserad praktik har utvidgats till att också gälla verksamhet som ger stöd till personer med funktionsnedsättning. Arbetet ska syfta till att stärka möjlighet och förmåga att skapa och att använda relevant kunskap. Det regionala utvecklingsarbetet handlar om förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga, förstärkt brukarmedverkan samt att initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning. Fokus under 2014 och 2015 kommer att vara systematisk uppföljning av barn och ungas delaktighet vid samordnad planering av insatser.

Ny delrapport!

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser
Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning
Delrapport 1 Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser 2015:1

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Vill du veta mer?

Liv Mannberg
Utvecklingsledare
016-5414037