Forskningscirklar för att öka barns och ungdomars delaktighet


Halvdagskonferens om barns och ungdomars delaktighet i den sociala barn och ungdomsvården

Den 23 november 2016 hölls en presentation av två års arbete i forskningscirklar 

Konferensen genomfördes på Elite Hotell i Eskilstuna och målgrupp var alla som är intresserade av barns delaktighet. Cecilia Grefve, regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, inledde konferensen och gav en bild av det nationella läget vad gäller barns- och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten.

Inbjudan såg ut så här

IMG 1557
Cecilia Grefve

Forelasare 1599 2
Föreläsare och en deltagare

Cecilia O Publik 1583
Cecilia Grefve och åhörare

Ulla 1608

 Ulla Beijer, FoU i Sörmland


Om forskningscirklarna

Forskningscirklar för att öka barns och ungdomars delaktighet

Sedan våren 2015 och fram till och med december 2016 har forskningscirklar pågått för länets socialsekreterare och handläggare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Sex av länets 9 kommuner har/har haft deltagare i cirklarna. 

Forskningscirklarna har omfattar cirka tre timmar per gång, 7-9 tillfällen per år. Cirklarna syftade till att öka kunskapen om barns och ungdomars delaktighet i ärenden som berör dem och har utgått från Shiers teori om barns väg till delaktighet (2001), forskning, deltagarnas egen arbetserfarenhet, samt barn och ungdomars erfarenhet av socialtjänsten. Deltagarna har granskat barnavårdsutredningar och genomfört intervjuer med barn och ungdomar som haft kontakt med socialtjänsten.

En halvdagskonferens om vad som framkommit i forskningscirklarna anordnades den 23 november 2016. Där medverkade ledare och deltagare i forskningscirklarna samt regeringens samordnare. Halvdagskonferensen var för politiker, chefer och socialsekreterare inom socialtjänsten och kom att omfatta deltagarnas analyser av barns och ungdomars delaktighet inom socialtjänsten, inklusive barn- och ungdomars röster från intervjuerna deltagarna gjort med barn som haft kontakt med socialtjänsten.             

 APT 6290

Förutom forskningscirklar i länet utvärderar FoUiS också cirklarna på individuell- och strukturell nivå (det vi kallar Sörmlandsmodellen). Vi har därför startat ett nationellt forskningsnätverk där FoU-medarbetare och forskare från hela landet deltar. Nätverket har hittills träffats ett par gånger, 2015 och 2016. Träffarna sponsras av Allmänna Barnhuset och ska inspirera andra att starta forskningscirklar om barns delaktighet och då använda FoUiS material, samt delta i den nationella kartläggningen av forskningscirklar med bas- och uppföljningsenkäter. I dagsläget har Skåne, Östergötland och Stockholm startat cirklar och medverkar i den nationella utvärderingen.

Syftet med en nationell utvärdering av forskningscirklar, är att försöka svara på om forskningscirklar om barns delaktighet har haft någon positiv inverkan på deltagarna, samt i de kommuner som haft deltagare i cirklarna. FoUiS ansvarar för att allt material sammanställs och publiceras. Analysen görs tillsammans med cirkelledare, ansvariga och forskare i de olika länen som genomfört forskningscirklar och deltagit i utvärderingsmodellen. Arbetet med utvärderingen stöds av Allmänna Barnhuset.

Vill du veta mer kan du kontakta forskningsledare Ulla Beijer.

 

 

Vill du veta mer?

Ulla Beijer
Forskningsledare
016-541 40 35
0709-82 89 45
Cecilia Moore
Utvecklingsledare
016-541 40 39