Nyhetsarkiv

 • Utbildning i systematisk uppföljning har startat

  I vår pågår en utbildning för länets kommuner i systematisk uppföljning i socialtjänsten. Deltagare är några av kommunernas representanter i det regionala nätverket för systematisk uppföljning och analys samt andra medarbetare som arbetar med verksamhetsuppföljning inom socialtjänstens områden. 

  Läs mer
 • Länsseminarium Nationella riktlinjer – vård och omsorg vid demenssjukdom

  Den 9 mars samlades drygt 100 personer från länets kommuner och landsting på Safiren i Katrineholm, för att ta del av de reviderade riktlinjerna vård och omsorg vid demenssjukdom samt Socialstyrelsens strategi vid demenssjukdom. 

  Läs mer
 • App för fallförebyggande träning utvecklas

  Kan träning med stöd av en app vara en alternativ träningsform för seniorer? FoU i Sörmland planerar att tillsammans med seniorer och fysioterapeuter ta fram och utvärdera digital fallförebyggande träning under 2018/2019.

 • Palliativa rådet tipsar om ny webbutbildning, Palliation ABC

  Nu lanseras Palliation ABC, en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som har utvecklats av Betaniastiftelsen i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum. Utbildningen, som är tvärprofessionell och vänder sig till all personal inom vård och omsorg, är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god vård i livets slutskede.

  Läs mer
 • Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende 2017

  Den 24-25 oktober genomfördes årets Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Som tididigare år, bestod även årets deltagare av både yrkesverksamma och socionomstudenter.

  Läs mer
 • Final Trygg & Effektiv utskrivning - Förändra radikalt

  Den 22 november avslutades  projektet Trygg och effektiv utskrivning, med en final på Elite hotell i Eskilstuna. På förmiddagen var det workshop för alla deltagare, som fick chans att förbereda sig inför eftermiddagen. Efter lunch kom de som var intresserade av projektet. De fick se alla teams utställningar och lyssna på flera intressanta föreläsningar, samt en paneldiskussion.

  Läs mer
 • Psykiatrins dag norra - stigma kring psykisk ohälsa

  Den 23 november genomfördes Psykiatrins dag Norra, på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Årets tema var "Alla känner nån -  stigmatisering kring psykisk ohälsa". Traditionsenligt erbjöds både brukarperspektiv och forskningsperspektiv. 

  Läs mer
 • Arbete med nattfasta hela dagen

  Nutritionsrådet i Sörmland har vid flera tillfällen kartlagt tiden för nattfasta på särskilda boenden i länet. Vi har intervjuat personalen på Ängsgården i Trosa och i filmen nedan berättar de om hur de har lyckats sprida ut måltiderna över dygnet och minska tiden för nattfasta.

 • Trygg, säker & effektiv utskrivning

  Den 5 september arrangerades en stor konferens för medarbetare i kommuner och landsting, som arbetar med sammanhållen vård och omsorg till sköra äldre.

  Konferensen tog plats på Elite Hotell i Eskilstuna och årets tema var trygg, säker och effektiv utskrivning från sjukhus.

  Läs mer
 • Radikala förändringar genom två projekt

  Den 19 april genomförde vi första workshopen i innovationsdesignprocessen Förändra radikalt. 

  Den 26 april startade vi tjänstedesignprocessen för Trygg och effektiv utskrivning. Där ska tvärprofessionella team få stöd i sitt arbete med de nya riktlinjerna.

  Se våra filmer om projekten!

   

 • Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa

  Den 26 april genomfördes Psykiatrins dag Västra i Katrineholm. Årets tema var att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Både brukarperspektivet och forsknings-/yrkesperspektiv togs upp under dagen. Huvudtalare var Sanna Lundell, journalist, kolumnist och även programledare för dokumentärserien Djävulsdansen.

  Läs mer
 • Katarina Wetter Edman - ny flexitforskare på FoUiS

  I januari började Katarina Wetter Edman på FoU i Sörmland. Hon kommer att jobba 25 % med utvecklingsprojekt och utbildning kopplat till FoUiS och resten av tiden med forskning kopplat till aktiviteterna i projektet, vid Örebro universitet. Syftet är att öka graden av personcentrering i offentlig verksamhet

  Läs mer
 • Slutseminarium om fallprevention för äldre

  Vår doktorand Marina Arkkukangas har nu nått fram till sitt slutseminarium inför disputationen. Marinas forskning handlar om fallprevention för äldre och har redan uppmärksammats en hel del i media. Välkommen till slutseminariet!
  Läs mer om forskningen i inbjudan här (pdf på engelska).

   

 • Psykiatrins dag 2016

  Den 21 november genomfördes Psykiatrins dag 2016. Temat var barn som anhöriga. Huvudtalare var bland andra Sanna Lundell, som berättade om hur det är att leva med psykisk ohälsa i familjen. Som vanligt var högskoleaulan full av intresserade åhörare. Klicka på läs mer för att se bilder och ladda ned föreläsarpresentationer från dagen. 

  Läs mer
 • Nationell baskurs 2016

  Den 26-27 oktober genomfördes 2016 års baskurs i riskbruk, missbruk och beroende. Deltagarna bestod både av yrkesverksamma inom området och studenter på socionomprogrammet på Mälardalens högskola.

  Läs mer
 • Fokus på äldres perspektiv om kvalitet i äldreboenden

  Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Under året har en grupp från SPF Seniorerna, under handledning av forskningsledare från FoUiS, utarbetat en metod för att undersöka kvaliteten inom äldreboenden utifrån äldres perspektiv.

  Läs mer
 • Matvanor och beteende kan påverka risken för fall

  Ett 30-tal personer från sex av länets kommuner samlades på hotell Statt i Katrineholm för att låta sig inspireras inför 2016-års fallkampanj. Personal verksamma inom såväl landsting som kommun deltog.

  Läs mer
 • Film om träningsprogrammet OTAGO på Youtube

  Tyra berättar om hur enkelt det är att utföra träning i hemmet när man blir äldre. Tyra är en inspiration och förebild för äldre personer som vill börja eller har börjat att träna för att hålla sig aktiva och förebygga fall. Klicka här eller på Läs mer för att titta på filmen.

  Läs mer
 • Yrkeshandledning för nya Socialsekreterare avslutad

  Den 15 mars avslutades YRKESHANDLEDNING Program för stabilitet och kompetensutveckling i den sociala barn- och ungdomsvården, som pågått sedan den 1 september 2015.

  Läs mer
 • Utbildning i innovationsledning har startat

  Torsdagen den 17 mars var det kick off för innovationsledarutbildningen som kommer att fortsätta med sammanlagt 10 tillfällen fram till den 16 februari 2017.

  Läs mer
 • Äldre och alkohol - bruk, riskbruk och skadligt bruk

  Konsekvenserna av ökad alkoholkonsumtion syns bland äldre över 65 år, men beredskapen i kommunerna släpar efter.  Därför genomfördes den 11 mars 2016 en dag om äldre och alkohol. Över hundra deltagare, samlades i Pingvinen, Parken Zoo, Eskilstuna för att ta del av dagen. 

  Läs mer
 • Anhörigkoferens 2016

  Den 29 januari 2016 genomförde FoU i Sörmland, i samarbete med NKA, en uppskattad konferens om anhörigas viktiga roll i vården. 

  Läs mer
 • Regeringens demenspaket 2016

  Regeringen har i dagarna fattat fyra beslut för stärkt kvalitet i demensvården. Genom en satsning på totalt 4,8 miljoner kronor under 2016 ska ett utbildningsmaterial, om att motverka tvång i vården, spridas och två nationella kvalitetsregister få ökad användning i kommunerna. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag till en nationell strategi kring demens. 

  Läs mer
 • Nyutbildade vägledare i delaktighetsmodellen

  Den 28 januari avslutades den första kursen för vägledare i delaktighetsmodellen. I Strängnäs finns nu sex vägledare som kommer att arbeta med delaktighetsslingor inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Lycka till önskar kursledare  Õie och Liv 

 • FoU i Sörmlands forskningscirklar pågår för fullt!

  Onsdagen den 20 januari, 2016, var delar av FoUiS nätverk för forskningscirklar och utvärdering av forskningscirklar åter samlade i Stockholm. Med på träffen var, förutom forskningsledare och utvecklingsledare från FoUiS och medarbetare från Allmänna Barnhuset, FoU-medarbetare, utvecklingsledare, forskare och andra berörda från olika delar av Sverige. FoUiS modell för utvärdering av forskningscirklarna kallas numera för "Sörmlandsmodellen".

  Den första träffen ägde rum 17 juni 2015. Nätverksträffarna sker i samarbete med Allmänna Barnhuset.

 • Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende 2015

  Baskursen i riskbruk missbruk och beroende hölls som vanligt i Aulan på Mälardalens högskola i Eksilstuna. Vid årets upplaga presenterades både, brukarens och den anhörigas perspektiv och förstås forskningsperspektivet.

  Läs mer
 • Fullsatt på psykiatrins dag 2015!

  Den 2 november genomfördes Psykiatrins dag 2016. Hela Aulan på Mälardalens högskola var fullsatt.  Programmet var uppdelat mellan två olika ämnen och både forsknings- och brukarperspektivet var representerat.

  Läs mer
 • Kur-konferens för samverkan!

  En KUR-Konferens för politiker, chefer och handläggare genomfördes på Elite Hotell Statt i Eskilstuna den 22 september. Dagen innehöll bland annat en föreläsning om ADHD och Aperger och rundabordssamtal.

  Syftet med konferensen var att byta erfarenheter och skapa förståelse och kunskap om varandras uppdrag för att stärka och förbättra samarbetet.

  Läs mer
 • Fallveckan 2015

  Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Under Fallveckan jobbar vi med fallprevention. Klicka på läs mer nedan, för att ladda ned material.

  Skicka ett mejl med en kort beskrivning av vad ni planerar att göra på er arbetsplats till info@fou.sormland.se, så publicerar vi det på den här sidan.

  Läs mer
 • Äldre i Sörmland - Ny rapport!

  Intresset för äldrefrågor fortsatter att vara stort hos Sörmlands länsgemensamma nämnd för samverkan och kunskapsutveckling.  Äldrefrågorna följs i den årliga rapporten Äldre i Sörmland. Rapporten innehåller en sammanställning av fakta kring äldre inom några viktiga områden som till exempel: äldres psykiska hälsa, läkemedelsanvändning hos äldre och fallförebyggande arbete. Ladda ner rapporten för 2014 och ta del av alla goda resultat som görs i Sörmland. 

  Ladda ned rapporten

 • Trampa för liv och lust

  Under våren har aktivitetscykeln jDome bike around testats inom äldreomsorgen i Katrineholms kommun. 

  Läs mer
 • Uppföljning viktigare för verksamhetsutveckling

  De kommuner som använder systematisk uppföljning har blivit bättre på att använda det för verksamhetsutveckling, visar Öppna jämförelser missbruksvård. Läs mer på SKL:s hemsida

 • Länsseminarium om de nya nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården

  Den 27 mars samlades cirka 130 intresserade på Pingvinen i Eskilstuna för att tillsammans gå igenom de nya riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.

  Socialstyrelsen har genomfört en revidering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården. På Länsseminariet presenterade bland annat Socialstyrelsen resultatet av det arbeter.

  Läs mer
 • Fallolyckorna bland äldre ska minska drastiskt

  FoU i Sörmland samverkar med Folkhälsocentrum, Länsbildningsförbundet och Enheten för hållbar utveckling i landstinget kring en fallkampanj 2015.

  Läs mer
 • Vård och omsorg om äldre – jämförelser mellan kommuner och län 2014

  För femte gången presenterar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) öppna jämförelser av vården och omsorgen av äldre. Årets rapport belyser kvaliteten på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. De indikatorer som rapporten beskriver är möjliga för kommunerna och landstingen att påverka. Rapporten ger en bred bild av både vården och omsorgen om äldre.

  FoUiS erbjuder en workshop för personer i länets kommuner som har ansvar för analys och tolkning av resultaten i Öppna jämförelser äldre. Länk till inbjudan

 • "Missbruk hos äldre" seminarium i Uppsala

  Den 21 januari bjöd Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet/U-FOLD in till seminarium. Frågor som lyftes var:

  - Vilka kunskaper/forskning finns eller saknas om äldre med missbruks- och beroendeproblem?

  - Vilka förebyggande insatser och strategier finns i samhälllert för att möta denna utveckling?

  - Vilka strategier och förutsättningar finns i äldreomsorgen för att kunna tillgodose individuella behov av stöd och insatser?

  Ta del av presentationer från seminariet här.

 • Inspirationsdag avslutar Bättre liv

  Som avslutning på satsningen Bättre liv för sjuka äldre anordnades tre inspirationsdagar i länet. En i varje länsdel. Syftet med inspirationsdagarna var att låta verksamheterna inspirera varandra att fortsätta arbeta för att förbättra för de mest sjuka äldre. Nio olika verksamheter var med och berättade om sina förbättringsarbeten. Blandningen av erfarenheter från olika verksamheter skapade en härlig och inspirerande mix.

  Läs mer
 • Lyckad baskurs i riskbruk, missbruk och beroende!

  Den 24-25 november genomfördes årets nationella baskurs i riskbruk, missbruk och beroende. Föreläsarna var på topp deltagarna positiva. Dagarna innehåll bland annat föreläsningar om Biopsykosociala faktorer för missbruk, Etik, brukarinflytande, evidensbaserade metoder och läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd.

  Läs mer
 • Psykiatrins dag 2014

  Den 3 november var aulan i stort sett fullsatt på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Praktiserande personal, brukare, allmänheten och studenter på Mälardalens högskola var inbjudna tilll Psykiatrins dag. Moderator var Johan Lindström, biträdande förvaltningschef och känd profil i Eskilstuna kommun. Dagens tema var i forskningens frontlinje och  föreläsarna bestod av flera stora namn inom psykiatriforskningen.

  Läs mer
 • Ledarutbildning för att åstadkomma förändring

  Oktober 2013 startade FoU i Sörmland en ledarutbildning för ledare och chefer i länet tillsammans med Memeologen i Umeå. Första steget var att skapa attraktion för ett annat sätt att leda. Deltagarna behövde inför starten ha klart för sig varför man vill delta och vilket mål man har. Vilken förändring vill man åstadkomma?

  Läs mer
 • IFO-inspirationsdag gav ny energi

  Den 8 oktober 2014 genomförde FoU för första gången en inspirationsdag för IFO. Platserna tog snabbt slut och över 110 deltagare tog plats på Bolinder Munktell Hotell i Eskilstuna. 

  Dagen blev mycket uppskattad  och det  var stort deltagande från personal inom individ och familjeomsorg i länets kommuner.

  Läs mer
 • Viktiga förbättringsområden inom demensvården

  Den 19 september samlades politiker, chefer på olika nivåer, länsgemensamma demensnätverket och andra nyckelpersoner på Hotell Statt i Eskilstuna för årets länsseminarium om vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Totalt 104 personer tog del av ett gediget program och hjälptes åt att ta fram ett antal viktiga förbättringsområden för det fortsatta arbetet för vård och omsorg av personer med demens.

  Läs mer
 • Välkommen på psykiatrins dag 2014!

  För första gången är FoU i Sörmland med och organiserar Psykiatrins dag!

  Årets tema är forskningens frontlinje och vi bjuder på en trevlig dag med ett smörgåsbord av spännande och aktuell psykiatriforskning. (Alla föreläsare är preliminärbokade, förändringar kan uppstå.)

  Ladda ned inbjudan (pdf)

  Ladda ned program (pdf)

 • Förbättringar med förändrad måltidsordning

  Med en ny måltidsordning har Lundagården i Nyköping lyckats förbättra förhållandena för både de boende och personalen.
  -   Fördelarna med den nya måltidsordningen är att de boende har blivit lugnare och sover bättre. Några har också gått upp i vikt och användningen av lugnande läkemedel och tarmstimuelerande medel har minskat, säger Eva Lindblom som är enhetschef på Lundagårdens äldreboede.

  Läs mer
 • FoU bjuder in till IFO-inspirationsdag!

  FoUiS har från 2014 ett utvidgat uppdrag att arbeta med hela socialtjänstens område samt angränsande delar av hälso- och sjukvården. Vi inleder det med att för första gången bjuda in till en inspirationsdag för personal inom Individ- och familjeomsorgen.

  Vi bjuder på information, goda exempel och en inspirerande föreläsning av Per Naroskin.

  OBS: Platserna är redan slut!

  Läs mer
 • Rikssår 2014

  Vid två tillfällen i april har Bättre liv för sjuka äldre och RiksSår haft en gemensam satsning för länet om Systematiskt arbetssätt – förebygga och behandla sår. Annika Davidsson från kvalitetsregistret RiksSår och Britt-Marie Strömqvist från Sårcentrum i Blekinge höll två inspirerande föreläsningar. 

  Läs mer
 • Att inte tänka insatser. Bara tänka behov.

  Det var en historisk förmiddag i Katrineholm. Första nätverksträffen för handläggare och projektledare som arbetar med att införa Älderes behov i centrum (ÄBIC) samlades för att utbyta erfarenheter och för att diskutera hinder och möjligheter med ÄBIC. 

  Det kvarstående intrycket är att ÄBIC är ett bra arbetssätt, men att det tar tid innan man känner sig bekväm med det.

  Läs mer
 • Statistisk kompetens behövs i kommunerna

  Torsdagen den 27 mars höll FoU i Sörmland en introduktionskurs i statistikprogrammet SPSS. Kursdeltagarna, som arbetar inom vård och omsorg i regionen, var mycket nöjda med utbildningen. Johanna Wennerth från Katrineholms kommun tycker att hon lärde sig mycket och tror att hon kommer att ha nytta av utbildningen.

  -          Jag tror de flesta kommuner skulle behöva fördjupa sina analyser och då är SPSS ett bra verktyg för det, säger Johanna. 

  Läs mer
 • FOUiS deltog på Äldreriksdagen

  En av höjdpunkterna under första dagen var Jane Lindell- Ljunggren, verksamhetschef på äldreboendet Hattstugan, Gotland. Hon talade under rubriken: Hur skapar vi Sveriges bästa äldreboende?  

  Andra dagen diskuterades "Man vill ju kunna klara sig!"! i ett inspirerande samtal mellan Bodil Jönsson, professor emerita i Rehabiliteringsteknik och Anders Ekholm, vice VD, Institutet för Framtidsstudier, om teknik och mänsklig assistans.

  Läs mer
 • Hur kan vi åstadkomma en förändring?

  Sörmlands länsgemensamma demensnätverk har haft konferens. På konferensen arbetade nätverket med resultaten av uppföljningen av programmets kvalitetsindikatiorer. 

  Bland annat fördes gruppdiskussioner om: 
  Hur ser flödet ut i de lokala samverkansrutinerna?  Vem gör vad i vårdkedjan? Hur utformar vi vård och omsorg för den enskilda individen med en samordnad individuell plan (SIP)? Hur kan vi åstadkomma en förändring? 

  Läs mer
 • Undernäring hänger tätt ihop med munhälsa och sväljsvårigheter

  Cheferna var inte nöjda med resultaten i Senior alert och Öppna jämförelser. Den legitimerade personalen såg behov av ökat teamarbete och uppföljningar i Senioralet. Nu sätts ett antal åtgärder in för att förbättra kvaliten och teamarbetet.

  Två av utbildningarna är "Utbildning till all omvårdnadspersonal i munhälsa, sväljsvårigheter och nutrition" samt "Chefsutbildning till alla enhetschefer i att arbeta med resultat för att nå förbättringar".

  Utbildningarna för omvårdnadspersonalen pågår under mars-maj i två steg. Chefsutbildningen pågår från februari till november.

  Läs mer
 • Idécoachutbildning - bra start för innovationsarbete!

  Sedan Januari 2013 har 12 personer från Hjälpmedelscentralen och två hemtjänstgrupper i Eskilstuna, samt från Vårdcentralen Flen utbildat sig till Idécoacher. Utbildningen är en del i projektet Innovationslust i Sörmland. Under ledning av Marie Gillstan, Katec AB, har de träffats vid fyra tillfällen och arbetat med olika teman: Att identifiera behov, att utveckla en idé, att skydda sin idé och att sälja sin idé. 

  Lillemor Bolin Johansson, som är undersköterska på Flens Vårdcentral, är en av deltagarna på idécoachutbildningen. 

  - Nya infallsvinklar och mötet med kollegor har lett till flera idéer. Även en liten sak kan göra stor nytta, förenkla arbetet och spara mycket tid, säger Lillemor. 

  Läs mer
 • Palliativa rådets utbildningsdagar 2014

  Den 6 och 7 februari bjöd Palliativa rådet i Sörmland in till utbildning i Eskilstuna respektive Nyköping. Drygt 200 personer tog chansen att komma.

  Läs mer
 • Lyckad utbildning för arbetsterapeuter genomförd!

  Programmet för dagarna hade tagits fram efter önskemål från länets arbetsterapeuter och båda dagarna var väldigt välbesökta. Läs  mer om föreläsningarna, föreläsarna och intervjuer med ett par av deltagarna.

  Läs mer
 • Vi har en ny hemsida!

  Nu lanserar vi äntligen vår nya hemsida. Vi hoppas att ni gillar den och tycker att det är lätta att hitta det ni söker!

  Förut såg den ut som bilden ovan :)

 • Utbildning fullbokad!

  Vår utbildning i kognitiv rehabilitering, bedömning av aktivitets- och funktionsförmåga samt behov av hjälpmedel och stöd i vardagen, den 15 och 28 januari blev snabbt fullbokad!

  Läs mer
 • Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende

  Utblldningen baskurs riskbruk, missbruk och beroende har genomförts med lysande resultat och ett stort antal deltagare!

   

 • FoU var med på ForskarFredag!

  FoU var med på ForskarFredag!

  Carolina Björkman höll en föreläsning om föräldrastöd i missbruksvården och Johnny holmberg förevisade den mobila bildtelefonen Giraffen på bio Rio innan visningen av filmen "En oväntad vänskap".