Medarbetare

 • Carina är chef för FoU i Sörmland. Hon är i grunden distriktssköterska och vårdlärare och har tidigare tjänstgjort som FoU-handledare på FoU-centrum, som är landstingets forsknings- och utvecklingsenhet. Carina har bred erfarenhet av vård och omsorg inom olika kommuner och landsting i Sverige. Hon känner stort engagemang för att utveckla vård och omsorg och vill främja att forskning och utveckling blir en naturlig del för vård- och omsorgspersonalen.

  Carina Forsman Björkman
  FoU-chef
  016-541 40 31
  0703-48 87 09
   
 • På FoUiS är Anita anställd som utvecklingsledare. Uppdraget som utvecklingsledare är främst riktat mot äldreområdet och innebär bland annat att delta i olika samverkansuppdrag inom den regionala stödstrukturen. Uppdraget innebär också att utbilda och handleda verksamheter i förbättrings- och innovationsarbete.

  Anita är arbetsterapeut med magisterexamen inom arbetsterapi och inom kvalitetsförbättring och ledarskap. Hon har mångårig erfarenhet som arbetsterapeut från både kommuner och landsting. Hon har också vikarierat som adjunkt på arbetsterapeutprogrammet på Örebro universitet vid några tillfällen.

  Anita Segring
  Utvecklingsledare
  016-541 40 36
   
 • På FoUiS arbetar Anna med satsningen anhörigstöd i samverkan. Hon arbetar deltid och jobbar huvudsakligen på Eskilstuna kommun som anhörigkonsulent och utvecklingsledare för anhörigstödet

  Anna är i grunden leg. sjuksköterska och har de senaste 4 åren arbetat med att utveckla anhörigstödet i Eskilstuna kommun. Hon har tidigare arbetat som områdeschef inom äldreomsorgen under många år och har erfarenhet av  ledarskap och organisations- och verksamhetsutveckling. Att möta individen och deras anhöriga och deras behov  har under alla år varit viktigt och därför är arbetet med att utveckla stödet till anhöriga särskilt engagerande. 

  Anna Axberg
  Utvecklingsledare
  016-710 14 03
   
 • På FoUiS är Annika anställd som utvecklingsledare för att arbeta med den länsgemensamma implementeringen av nationella riktlinjer och vårdprogrammet för vård och omsorg om personer med demens. Annika jobbar nu huvudsakligen på Landstinget och finns bara vid enstaka tillfällen på FoU i Sörmland.

  Annika är i grunden leg. sjuksköterska och vårdlärare och har ett stort engagemang i demensfrågor. Hon har de senaste 12 åren arbetat på Vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun som demenssjuksköterska och utvecklingsledare med inriktning mot demensvård, där hon bland annat arbetat med handledning, fortbildning och olika utvecklingsprojekt.

  Annika Sjöberg
  Utvecklingsledare
  016-10 33 60
  073-950 82 91
   
 • På FoUiS arbetar Cajsa som processledare för Palliativa rådet i Sörmland. Palliativa rådet arbetar konsultativt på uppdrag från Länsstyrgruppen, med frågor inom palliativ vård. Uppdraget som processledare innebär att samordna och utveckla den palliativa vården i länet så att den blir jämlik oavsett bostadsort, boendeform, vårdform, ålder och diagnos. 

  Cajsa kommer att vara på FoU i Sörmland en dag i veckan och arbetar sin övriga tid som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna

  Cajsa Åkerholm
  Processledare Palliativ vård
  070-089 32 42
   
 • På FoUiS är Cecilia utvecklingsledare med uppdrag att driva förbättringsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården i länets kommuner och landsting. Målet är att all vård i familjehem eller på HVB- institutioner ska ske med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap. Vården ska bedrivas i ett gott samarbete med andra aktörer.

  Cecilia är socionom och journalist och har de senaste fem åren arbetat i Oxelösund som familjehemssekreterare och verksamhetsutvecklare med uppdrag att samordna social- tjänstens och skolans insatser till barn i behov av särskilt stöd. Hon har skrivit två böcker som finns utgivna på Rädda Barnens förlag samt samtliga tematexter på BRIS för vuxna Barnperspektivet.se. Cecilia har utbildning i barn- och ungdoms-psykoterapi. 

  Cecilia Moore
  Utvecklingsledare
  016-541 40 39
   
 • På FoUiS är Elisabeth anställd som utvecklingsledare. Uppdraget innebär dels att arbeta med att utveckla missbruks- och beroendevården i enlighet med de nationella riktlinjerna och dels att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården. Uppdraget innebär också att leda ett projektarbete tillsammans med representanter för Polismyndigheten, kommunerna och landstinget för att utveckla alternativa lösningar till förvaring i arrest av personer som omhändertas enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusad person) så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras, samt att underlätta efterföljande insatser i form av råd, stöd och behandling. Medlen är en treårig satsning under perioden 2014-2016.

  Elisabeth är socionom och har lång erfarenhet från Individ- och familjeomsorgen i Strängnäs kommun. Där har hon arbetat bl.a. som sektionschef inom missbruks- och beroendevården under sju år. Elisabeth har tidigare erfarenhet av utvecklingsfrågor inom missbruks- och beroendevården i Södermanland, bl.a. som Strängnäs kommuns representant i arbetet med utformningen av Beroendecentrum i Eskilstuna samt i framtagandet av länsgemensamma riktlinjer för samverkan inom missbruks- och beroendevården. Hon har under 2013/2014 deltagit i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp i arbetet med revidering av 2007 års nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården

  Elisabeth Björk Andersson
  Utvecklingsledare
  073-950 82 92
   
 • På FoUiS är Elisabeth anställd som Idécoachsamordnare och har arbetat med Innovationslust i Sörmland. Nu arbetar hon med Sörmland Aktiverar Seniorer (SAS), jDome  bikearound och till viss del VictoryaHome.

  Elisabeth har lång erfarenhet av arbete inom framförallt äldreomsorg. Hon har varit idécoach och projektkoordinator för projektet Kinvo (Katrineholms innovationsmodell) på Furulidens äldreboende. Projektet gick ut på att ta fram en modell för att fånga medarbetarnas goda idéer. Elisabet är också en av författarna till handboken ”Idélust” och har nyttiga erfarenheter därifrån.

  Elisabeth Rindom
  Idécoachsamordnare
  0739-50 14 89
   
 • På FoUiS är Emme-Li anställd som FoU-handledare/utvärderare. Uppdraget som utvärderare innebär att genomföra vetenskapliga analyser av kvalitativa och kvantitativa data i samband med utvärderingar och rapporter som genomförs i FoU:s regi eller genom FoU:s samarbetspartners. FoU-handledaruppdraget innebär att fungera som metodstöd och handledare i forskningsnära frågor.

  Emme-Li är socionom och sociolog (FM) och har vidareutbildat sig inom funktionshinderområdet, klinisk vetenskap och psykoterapi. Hon påbörjade 2014 en forskarutbildning för doktorsexamen i socialt arbete som är pågående. Hon har tidigare arbetat bland annat som sjukhuskurator och handläggare och även en period som enhetschef. Till FoU kom hon i januari 2013 från Mälardalens högskola.

  Emme-Li Vingare
  FoU-handledare/Utvärderare
  016-541 40 92
  072-7133456
   
 • På FoUiS arbetar Hans med metodstöd, undervisning i statistik och
  enkätkonstruktion.

  Hans har en filosofie kandidatexamen i biologi, kemi och matematik från Uppsala universitet. Han har arbetat i Landstinget Sörmland sedan 1993 och är en av dem som arbetat med konstruktionen av enkäten Liv & hälsa som alltsedan år 2000 varit ett viktigt instrument för kartläggning av befolkningens hälsa i CDUST-landstingen (Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Värmland, Örebro läns landsting). Han har varit medförfattare till flera av de många rapporter och artiklar som bygger på data från Liv & hälsa" och arbetar mest som utredningssekreterare/statistiker.

  Hans Eriksson
  Statistiker
  0739-50 14 88
   
 • På FoUiS arbetar Helena som utvecklingsledare med uppdrag kring SIP, Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, samt inventering av behov hos äldre med psykisk ohälsa.

  Helena är sjuksköterska, vårdlärare och socionom. De senaste 4 åren har hon arbetat som projektledare för PRIO-satsningen i Sörmland. Dessförinnan har hon arbetat som kurator inom psykiatrin, med tillsyn på Länsstyrelsen och som utredare på Socialstyrelsen.

  Helena Forssell
  Utvecklingsledare
  070-622 24 46
   
 • På FoUiS arbetar Katarina som flexitforskare. Det innebär att hon kommer att jobba 25 procent med utvecklingsprojekt och utbildning kopplat till FoUiS och resten av tiden med forskning, kopplat till aktiviteterna i projektet, vid Örebro universitet.   

  Katarina är utbildad industridesigner och har jobbat på BRIO med leksaksutveckling och efter det med förpackningsutveckling ur ett användarperspektiv. Nu är Katarina tjänstledig från sin tjänst som lektor på Konstfack. Där undervisar hon i tjänstedesign och utvecklar utbildningen för att utöver produktdesign också innefatta processer och komplexa system inom till exempel vård och offentlig sektor. 

  Katarina Wetter Edman
  Forskningsledare/Flexitforskare
  076-94 96 364
   
 • På FoUiS är Lena anställd som kommunikatör och ansvarar bland annat för hemsida, sociala medier och tryckt informationsmaterial. Hon är även administratör för Projectplace för Närvårdssamverkan i Sörmland och har ofta hand om utskick och anmälningsadministration.

  Lena är i grunden lärare i idrott och engelska och har arbetat som lärare i cirka tio år. Därefter omskolade hon sig till Informationsdesigner och har sedan dess arbetat med marknadsföring och kommunikation, först som egenföretagare i fyra år och sedan som kommunikatör på Mälardalens högskola i två år. Lena är även barn- och ungdomsboksförfattare och har givit ut sju barn-/ungdomsromaner. Den senaste heter Fabians ängel.

  Lena Stenbrink
  Kommunikatör
  016-541 40 32
   
 • På FoUiS ansvarar Linda för introduktionsutbildningen. Linda har, sedan starten av introduktionsprogrammet, föreläst om Barns behov i centrum, som är ett handläggnings- och dokumentationssystem för utredning och uppföljning av insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården. 

  Linda är socionom och arbetar, när hon inte är på FoUiS, som teamledare på Familjerättsenheten, Eskilstuna. 

  Linda Hedqvist
  Utbildare
  016-710 38 99
   
 • Få FoUiS  jobbar Lisa inom projektet kring införandet av de nya riktlinjerna för trygg och effektiv utskrivning. Syftet med projektet är att stötta verksamheterna som deltar i samband med införandet av de nya riktlinjerna samt att genom att arbeta designdrivet få med ett patient- och brukarperspketiv i införandet.  

  Lisa är i botten ingenjör och har en fil.Dr i design. Hennes avhandling handlar om utveckling av förmåga inom offentlig sektor att dra nytta av förhållnings- och arbetssätt från design i utvecklings- och innovationsarbete

   

  Lisa Malmberg
  Forskningsledare
  070-0300634
   
 • På FoUiS är Liv anställd som utvecklingsledare med inriktning funktionshinder. Liv ansvarar bland annat för vägledarutbildning för delaktighetsmodellen och samordnar våra SIP-kurser och olika nätverk.

  Liv har arbetat länge inom funktionshinderområdet funktionshinderområdet bl.a. som personlig assistent och kvalitetssäkringssamordnare i Eskilstuna kommun. De senaste åren har hon arbetat med utvecklings- och kompetensfrågor i roller som socialt ansvarig samordnare, projektledare och verksamhetsutvecklare. 

  Liv Mannberg
  Utvecklingsledare
  016-5414037
   
 • På FoUiS arbetar Marina med bland annat äldreområdet och fallprevention.

  Marina är fysioterapeut och doktor i vårdvetenskap. Hon har lång erfarenhet av arbete med äldre och hennes forskning handlar om att förebygga fall genom träning och med stöd för beteendeförändring. Marina har ett stort intresse och engagemang för utvecklingsarbete gällande preventiva insatser för äldre med fokus på att skapa möjligheter till ett aktivt åldrande för alla. 

  Marina Arkkukangas
  Forskningsledare
  070-6468868
   
 • På FoUiS har Monica en halvtidstjänst som administratör och har huvudansvar för bland annat bokningar och inköp.

  Monica är undersköterska i grunden och arbetade länge inom demensvården. Hon är utbildad löneadministör och arbetade som det i 7 år innan hon började på FoUiS som administratör.

  Monica Berg
  Administratör
  016-5414033
   
 • På FoUiS arbetar Õie främst med frågor som rör evidensbaserad praktik. Hon bidrar med vetenskaplig kunskap och metodik samt främjar utvecklingen av brukarinflytande inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och äldre.

  Õie är socionom och medicine doktor i ämnet psykiatri. Hon delar sin arbetstid mellan FoUiS och Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Funktionshinder och habilitering vid Uppsala universitet. Hennes avhandling (2005) handlar om levnadsförhållanden och hälsa hos vuxna personer med utvecklingsstörning. Den nuvarande forskningen rör främst livskvalitet hos personer med funktionsnedsättningar och deltagarbaserad forskning. 

   

  Õie Umb-Carlsson
  Forskningsledare
  016-541 40 34
   
 • På FoUiS arbetade Rosie fram till december 2017 som projektanställd handledare för satsningen "Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård" och yrkeshandleder nya socialsekreterare i Sörmlands län. Uppdraget var att stärka nya socialsekreterare i deras mångfacetterade och komplexa yrkesroll och bidra till bättre förutsättningar för ett tryggt och stabilt yrkesutövande.

  Nya kontaktpersoner för uppdraget är följande
  Yrkeshandledningen: Cecilia Moore, FoU i Sörmland (Handledare Fanny Marell)
  Introduktionsutbildningen: Linda Hedqvist, FoU i Sörmland, linda.hedqvist@fou.sormland.se 

   

  Rosie Ansved
  Har slutat
   
 • På FoUiS arbetar Ulla med utrednings-, utvecklings- och forskningsprojekt som berör kommun eller landsting. Under 2017 pågår ett nationellt arbete, som stöds av Allmänna Barnhuset, med Forskningscirklar om Barns- och ungdomars delaktighet inom den sociala barnavården. Under året pågår också en pilotstudie om Att stärka små barns skydd/trygghet vid orosanmälningar där någon av föräldrarna har ett missbruksproblem. En FoU-rapport om projektet ska publiceras i december 2017. Nu skrivs också vetenskapliga artiklar utifrån ett avslutat projekt om barn till patienter i palliativ vård inom Sörmlands läns landsting, tillsammans med forskare vid Mälardalens högskola.

  Ulla är socionom och Med Dr i folkhälsovetenskap, socialmedicin. Hon delar sin arbetstid mellan FoUiS och Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet. Hennes avhandling (2009) handlade om hemlösas hälsa utifrån ett genusperspektiv. Hennes nuvarande forskning på KI är barn till våldsutsatta missbrukande kvinnor, uppföljning av hemlösas hälsa och dödlighet, uppföljning av unga brottsoffer, samt ett EU-projekt om Bostad Först för hemlösa. 
   
   

  Ulla Beijer
  Forskningsledare
  016-541 40 35
  0709-82 89 45