Öppna jämförelser Socialtjänst

I samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen görs så kallade öppna jämförelser inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten Öppna jämförelser bidrar med kunskapsunderlag för analys och ständiga förbättringar och är en del av en kunskapsbaserad praktik för utveckling av en god kvalitet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  

  • Öppna jämförelser ska kunna användas som ett av flera underlag för dialog för att förbättra socialtjänstens kvalitet, underlätta politiska beslut och för uppföljning och utvärdering.
  • Öppna jämförelser presenterar ingen analys av resultaten utan ska stimulera till fördjupad analys, förbättringsarbete och gemensamt lärande.
  • De tänkta mottagarna av öppna jämförelser är beslutsfattare på olika nivåer.

Öppna jämförelser socialtjänst finns för följande verksamhetsområden

  • Hemlöshet
  • Brottsoffer
  • Den sociala barn- och ungdomsvården
  • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks och beroendevården
  • Vård och omsorg om äldre

FoU i Sörmland kan hjälpa till att ordna mötesplatser för kommuner som vill ha hjälp med tolkningar av enkäterna som öppna jämförelser bygger på. FoUi S kan vid behov anordna workshops där resultatet tolkas och analyseras.

>>Tre filmer om regionalt stöd i öppna jämförelser socialtänst

>>SKL Öppna jämförelser

>>Socialstyrelsen Öppna jämförelser

>>http://kolada.se/

Nyheter

>>Informationsfilm om SIP

Vill du veta mer?

Anita Segring
Utvecklingsledare
016-541 40 36