ÖJ Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser (ÖJ) av verksamheter för personer med funktionsnedsättning (LSS och Socialpsykiatri) tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. I 2014 års ÖJ finns sammanlagt 9516 indikatorer som på olika sätt belyser förutsättningar för kvalitet. som De uppgifter som presenteras ger inte en heltäckande bild av förutsättningarna för god kvalitet inom socialtjänsten. Det är därför nödvändigt att resultaten bedöms och analyseras regionalt och lokalt. Positiva resultat är ingen garanti för bra kvalitet eller en bra omsorg. Informationen behöver kompletteras med andra underlag för att ge en mer heltäckande bild.

Här finns en presentation av resultatet för kommunerna i Sörmland. Här hittar du också en länk till Socialstyrelsens hemsida samt en beskrivning av de olika alla indikatorerna för ÖJ Stöd till personer med funktionsnedsättning. Presentationen kan användas som underlag vid diskussion till exempel på politisk nivå, professionell nivå i olika nätverk.

Länkar

Socialstyrelsens hemsida

Rapport ÖJ funktionsnedsättning

Resultat Sörmland ÖJ Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014 (Excelfil)

Nyheter

>>Informationsfilm om SIP

Liv Mannberg
Utvecklingsledare
016-5414037