Genomförda aktiviteter 2015

Här kan du hitta rapporter från genomförda aktiviteter, som utbildningar, nätverksträffar m m. Du kan också hitta dokumentation och presentationer från olika utbildningar.

ASI-utbildning 

2+1+1 dagars utbildning. Mellan dag 2 och 3 görs en egen ASI på en klient som följs upp under dag 3. Dag 4 genomförs 6 månader efter dag 3. På ASI-utbildingen för deltagarna lära sig att använda intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva på intervjuteknik. Utbildningen bygger på socialstyrelsens version ASI Grund 2007.

Tid: 21-22 maj, 18 juni, samt 11 december 2015.
Plats: Munktellarenan, Eskilstuna >>Karta

Så här såg inbjudan ut (pdf)'


Workshop: Diskussion om resultatet av Öppna Jämförelser  - Missbruks och beroendevården i Sörmland

Dne 27 augusti bjöd FoU i Sörmland bjöd in till en träff, i Malmköping, där vi tillsammans analyserade och diskuterade resultatet för länets kommuner och beroendemottagningar. 

Målgruppen var chefer och nyckelpersoner, både på strategisk och poerativ nivå, inom kommunens verksamhet för personer med missbruk samt landstingets beroendemottagningar. 

Inbjudan såg ut så här (pdf) 


Länsseminarium om de nya nationella riktlinjerna - för missbruks- och beroendevården

 Den 27 april samlades cirka 130 intresserade på Pingvinen i Eskilstuna för att tillsammans gå igenom de nya riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.

 Publik Maria 4288

Socialstyrelsen har genomfört en revidering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården. På Länsseminariet presenterade bland annat Socialstyrelsen resultatet av det arbeter.
Så här såg inbjudan ut (pdf)

>>Läs mer här 


HAP-utbildning

Den 26-27 mars 2015 erbjöd FoU i Sörmland och Nationella Cannabisnätverket en utbildning för dem vill arbeta med Haschavvänjningsprogrammet (HAP). Utbildningen var uppdelad på en heldag den 5/2 med en halvdags fortsättning den 6/2, 2015. Därefter erbjuds en halvdag metodstöd när man kommit igång med arbetet. 

Platsen var: Beroendemottagningen Vägen, Bruksgatan 8c Eskilstuna 

Så här såg inbjudan ut (pdf) 


Utbildning: MET– Motivational Enhancement Theory

 MET är den socialpsykologiska metod som socialstyrelsen ger högsta prioritet i de nationella riktlinjerna 2015 för behandling av alkoholproblem. MET kan användas både som individuell insats eller som gruppbehandling.

Utbildningen riktade sig till dig som arbetar inom missbruks- och beroendevården främst från socialtjänst och landstingspsykiatri, i mån av plats även andra aktörer.

Förkunskaper: Grundkurs i MI/motiverande samtal

Tid: 19 november och 8 december 2015.

Ibjudan såg ut så här (pdf) 


Nationell Baskurs - Missbruks- och beroendevården

Den 15-16 november 2015 , erbjöd FoU i Sörmland i samarbete med Mälardalens högskola en tvådagarsutbildning kring riskbruk, missbruk och beroende. 

Utbildningen riktadesig tilll alla yrkesgrupper som arbetar eller kommer i kontakt med riskbruks-, missbruks- eller beroendeproblematik.

Inbjudan såg ut så här (pdf)

>>Läs mer här 


Psykiatrins dag 2015

Publik 6305

Den 2 november genomfördes Psykiatrins dag 2016. Hela Aulan på Mälardalens högskola var fullsatt.  Programmet var uppdelat mellan två olika ämnen och både forsknings- och brukarperspektivet var representerat.

>>Läs mer här

Inbjudan såg ut så här (pdf) 


Länsseminarium om nya riktlinjerna för missbruks- och beroendevården

Under 2015 har flera stora evenemang och utbildningar tagit plats bland annat Länsseminarium om nya riktlinjerna för missbruks- och beroendevården.

>>Läs mer här. 


Under våren 2015 utbildades 15 personer i metoden återfallsprevention (ÅP)

Återfallsprevention används i behandlingen av alkohol- och drogberoende vuxna och ungdomar. Återfallsprevention är en metod som utgår från att tolkningen av en händelse (en tanke) leder till en känslomässig reaktion som leder vidare till en handling. Metoden syftar till att klienten ska kunna leva nyktert/drogfritt och att göra eventuella återfall så korta och lindriga som möjligt. I socialstyrelsens riktlinjer om vård och stöd vid missbruk och beroende så rekommenderas metoden i kombination med KBT och CRA. 

Peter Wirbing, beteendevetare och författare till flera böcker om bland annat MI ledde utbildningen. Bland annat behandlades ämnen som Behandlingsmodellen ÅP, Hjärnans belöningssystem, sug efter alkohol och droger, risk för återfall, problemlösning och socialt tryck.

Utbildningen hölls den  27 - 28 april, samt 18-19 maj 2015 Munktellarenan, Eskilstuna >>länk

Inbjudan såg ut så här (pdf)