Länsseminarium om de nationella riktlinjerna i missbruks och beroendevården 2015

Den 27 mars samlades cirka 130 intresserade på Pingvinen i Eskilstuna för att tillsammans gå igenom de nya riktlinjerna för missbruks- och beroendevården. (Länk till Riktlinjerna på Socialstyrelsens hemsida)

Dagen inleddes av Monica Johansson, ny och mycket engagerad ordförande för Gemensamma Nämnden för Socialtjänst och Vård – NSV.

Monica 4526

Moderatorer 4233

Moderatorer för dagen var Pernilla Järnvall-Hint och Dag Wallströmer.

Lyssnar 4321

Brukarperspektiv

Christer 4252

Först ut av föreläsarna var Christer Håkansson, som delade med sig av sina erfarenheter, både från sitt tidigare missbruk och utifrån sina erfarenheter som familjehem.

De nya riktlinjerna

Huvudtemat, de nya riktlinjerna, gicks igenom av flera kunniga personer från Socialstyrelsen; Maria Branting, utredare och projektledare, Anders Tengström, docent Karolinska institutet och ord- förande för faktagrupp ungdomar i riktlinjerna, Nils Stenström, forskare vid enheten för kunskapsutveckling på Socialstyrelsen och medverkande i arbetet med det vetenskapliga underlaget för psykosociala stödinsatser i riktlinjerna. Även Stefan Sparring, Verksamhetschef/chefsöverläkare Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset höll en informativ dragning om riktlinjerna med fokus på medicin och läkemedel.

Maria B 4277

Publik Maria 4288

Maria Branting inledde med en redogörelse kring vad nationella riktlinjer är och hur arbetsprocessen går till för att ta fram dem. (Presentation pdf)

Anders 4324

Anders Tengström, talade om Psykologisk och psykosocial behandling vid alkohol, Narkotika och samsjuklighet och även om riktlinjerna när det gäller ungdomar. En film med Anders ligger här.

Stefan 4339

Efter kaffepausen tog Stefan Sparring vid och pratade om Medicinska test och läkemedelsbehandling för olika typer av missbruk. Presentationen kommer snart att finnas här.

Nils 4353

Nils Stenström gick igenom Sysselsättningsfrämjande insatser, som exempelvis IPS och arbetsfrämjande modeller. Presentationen kommer snart att finnas här.

Helena O Carolina 4426

Öppna jämförelser

Efter lunchen föredrog Carolina Björkman och Helena Henningson om Öppna Jämförelser, stöd och avtal. Deras presentation ligger här.

Carolina 4377

Helena O Carolina 4437 

Goda exempel från Sörmland

Dan O Christer 4467 

Vi fick också ta del av exempel från Sörmland. Christer Åkerlund, som är teamledare på beroendecentrum ung och Dan Andersson, enhetschef på BUP, pratade om samarbete mellan BUP och beroendeenheten för ungdomar. De tog upp diagnoser och droger talade om hur viktigt det är att kunna samarbeta kring ungdomar som hör till båda enheterna.

Susanne O Karin 4469

Det andra exemplet stod Susanne Hellström och Karin Rolf från Nyköpings ifrån. De talade om Öppenvårdsenheten i Nyköping där de arbetar med missbrukshjälp, drog- och alkoholrehabilitering. Bland annat jobbar de med Motiverande samtal, Återfallsprevention och anhörigskola. Susanne har även en mottagning på vårdcentralen Stadsfjärden där klienter kan komma och träffa henne en eftermiddag varje vecka. Då brukar 2-4 klienter komma varje gång.

Publik 4296

Gruppdiskussioner

Moderatorer 4370

 

Utifrån frågeställningen”Vad kan vi göra lokalt i socialtjänst, primärvård och specialistvård för att i respektive verksamhet och tillsammans närma oss en missbruksvård som tillämpar rekommendationerna fullt ut?” hölls sedan runda-bordsdiskussioner. Moderatorerna avlutade diskussionen med en muntlig uppföljning av dessa samtal. Bland annat uppmärksammades att det krävs mycket mer resurser, att det är viktigt att rita kartan utifrån klienternas förutsättningar inte personalens. Dessutom togs problemet med samsjuklighet upp, just nu finns det inte plats för mer än kortare behandling – beroendevården borde vara en egen medicinsk disciplin.

Diskussion 4499

Diskussion 4502

Diskussion 4505 

Diskussion 4509

Sist men inte minst sammanfattade Monica Johansson dagen med orden ”Samarbete, samverkan, personcentrerad vård - att lära av varandra”.