Äldre och alkohol - bruk, riskbruk och skadligt bruk

Konsekvenserna av ökad alkoholkonsumtion syns bland äldre över 65 år, men beredskapen i kommunerna släpar efter.  Därför genomfördes den 11 mars 2016 en dag om äldre och alkohol. Över hundra deltagare, samlades i Pingvinen, Parken Zoo, Eskilstuna för att ta del av dagen.

 

Föreläsningar varvades med workshops i grupper med blandade yrkesgrupper och enheter. Deltagarna bestod av verksamma inom socialtjänst och hälso-och sjukvård som möter äldre med denna missbruks- och beroendeproblematik samt förtroendevalda inom kommun och landsting. Moderator var Anita Segring, Utvecklingsledare på FoU i Sörmland.  

Hans Eriksson: Alkoholkonsumtionens utveckling under 2000-talet, i Sörmland. 

Hasse 8101

IMG 8105

Hans- G Eriksson, statistiker vid FoU i Sörmland presenterade statistik över alkoholkonsumtionens utveckling i Sörmland i gruppen 65 år och äldre.

Sammanfattningsvis kan sägas att antalet personer över 65 år som dricker alkohol ofta, ökar beroende på två faktorer. Dels beror det på förändrade dryckesvanor i befolkningen i allmänhet och att man tar med dryckesvanorna från medelåldern, dels beror det på att antalet äldre ökarLadda ned Hasses presentation här (PDF)

Frågor Exempel på tankar ifrån gruppdiskussionerna efter Hasses presentation: Diskussionen utgick ifrån frågorna; Märker du av någon förändring i alkoholkonsumtionen bland äldre? I så fall hur och vad beror förändringen på?

- En del av ökningen kan ha att göra med bag in box

- Biståndshandläggare upplever att det är mycket kvinnor

- Vem som helst kan göra orosanmälan

- Ibland är det diffusa orsaker till fall i hemmet

- Som lagstiftningen är idag är man tvungen att servera alkohol på äldreboendet om den äldre vill ha det.

Grupp1 8121

Evy Gunnarsson: Äldre, alkohol och äldreomsorg - samarbete som utmaning och dilemma

Efter workshop och kaffepaus tog Evy Gunnarsson, Professor vid institutionen för sockalt arbete på Stockholms universitet, över.  

Eija 8204

Eija Forelaser 8158

Hon talade bland annat om att problemdrickandet förblir konstant, men att det absoluta antalet äldre personer med alkoholproblem ökar eftersom vi lever allt längre och befolkning åldras. Hon visade även på att äldre med alkoholproblem ofta inte får den hjälp de behöver och berättade lite om varför det kan bli så. Ladda ned Evys presentation här (PDF)

Exempel på tankar ifrån gruppdiskussionerna efter Evys presentation: Diskussionen utgick i från frågorna; i vilka situationer behöver vi varandras erfarenheter? Vilka olika uppdrag har vi? Vad vill och kan vi samarbeta kring för att förbättra situationen för äldre personer med alkoholproblematik?

Äldre med hemtjänst och missbruk har ganska lång missbrukshistorik

- Det finns inga riktade insatser för äldre personer med alkoholproblematik

- Bäst resultat får man när man har riktade insatser mot äldre, det blir en annan problematik när det är riktat mot andra grupper

- Vi har beställare och det är konkurrens – det har lett till organisatoriska stuprör – valfriheten har lett till många olika utförare och det är omöjligt att ha kontakt med alla

- Det finns numer lagstiftat att man ska kunna ta initiativ till samarbete över olika utförare, och då ska naturligtvis den äldre vara med på det också. SIP – men många har inte varit med på detta. Trots att det står i lagen – en vilja att samarbeta måste också finnas.

IMG 8311

Grupp4 8106 

Petter Hiort af Ornäs: Alkohol i en åldrande kropp

Eftermiddagen inleddes av Petter Hiort af Ornäs, ST-läkare på Psykiatriska kliniken vid Nyköpings lasarett. Petter talade bland annat om hur en person som dricker blir både på det psykiska och fysiska planet.  Ladda ned Petters presentation här (PDF)

Petter 8214

 Grupp Ngt 8103

Exempel på tankar efter Petters presentation: Diskussionen utgick ifrån frågorna; Hur bemöter man en äldre klient som överkonsumerar alkohol samtidigt som du i ditt arbete skall hjälpa till med omvårdnad, medicinering eller motsvarande? och Hur "kul" får man ha som pensionär när individen är ointresserad av sitt funktionsbortfall?

- Vad gör man när man träffar en äldre som inte vill ha hjälp? Kolla vad de inte är nöjda med i sin tillvaro; "ser du hur dina vanor påverkar din relation?" Det handlar om att ha en uppfattning om att det är ett bekymmer – om de inte ser det är det svårt att nå fram.

 Grupp9 8125

Grupp10 8123

Hanna Falk: Dagens pensionär och det nya åldrandet – Erfarenheter från H70 i Göteborg 

Hanna Falk, fil.dr. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, talade bland annat om att män och kvinnor blir mer och mer lika personlighetsmässigt och att riskkonsumtionen av alkohol ökar hos kvinnor. Hon talade om demens och sambandet mellan blodtryck, utbildningsnivå och demens.  Ladda ned hela Hannas presentation här (PDF)

Hanna 8323

Hanna Forelaser 8274

IMG 8104

Efter föreläsningen diskuterade grupperna frågan; är 70 det nya 50 och vad får det för konsekvenser för; Individen? Familjen? Samhället? Hälso- och sjukvården?

Grupp Vet Inte 8119

IMG 8120

Hur går vi vidare?

Dagen avslutades med gruppdiskussioner runt frågan "Hur går vi vidare?". En sammanställning av anteckningarna från den diskussionen kommer inom kort som bilaga till denna sida.

Inbjudan med program såg ut så här (pdf)