Förstärkt föräldrastöd i missbruks- och beroendevården

När en förälder missbrukar, har psykiska svårigheter, lider av en allvarlig sjukdom eller när det förekommer våld i familjen så påverkas alla familjemedlemmar, inte minst barnen. Därför är det viktigt att ge barnet rätt stöd i ett tidigt stadium.

Relationen till föräldrarna är barnets viktigaste skyddsfaktor, även när föräldrarna har missbruksproblem. Barnen kan ha en utsatt vardag samtidigt som de löper risk att senare utveckla egna problem. Barn i miljöer med missbruk och beroende som får tidigt stöd mår bättre och klarar sig hyggligare. Det är en stark orsak till att tidigt upptäcka barnen.

Checklista våga fråga för reflektioner och verksamhetsutveckling (PDF, nytt fönster)

Stärka familjeperspektivet

Insatser riktade till vuxna runt barnen, inte minst föräldrarna, är ett sätt att stödja barnen. Målet är att barn som lever i familjer med missbruk och beroende ska ha en så god relation som möjligt med sina föräldrar.

Utvecklingsarbeten i länen pågår

Ett utvecklingsarbete inleddes 2011 för att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården. Utvecklingsarbetet är en del av en samlad och långsiktig satsning som regeringen gör för att samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete i syfte att uppnå ANDT-strategins mål om att barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas ändamålsenligt stöd.

SKL stödjer länen i fortsatt arbete under 2015

Fortsatt fokus för 2015 är att via regionala processledare exempelvis:

  • Stöd att systematiskt ta upp frågor om föräldraskapet i missbruks- och beroendevården, att stödja föräldraskapet, familjen och erbjuda barnen åldersadekvat stöd, sker exempelvis genom utbildningsstöd.
  • Brukarorganisationernas erfarenheter tillvaratas för stöd till barn och föräldrar i sin föräldraroll. 
  • Sprida erfarenheter från brukarrevisioner som modell för att stärka ungdomars brukarmedverkan.

FoU i Sörmland deltar i detta nationella arbete och fortsätter under 2015 via utvecklingsledare att stärka barn – och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården för att barn i utsatta familjer ska erbjudas ändamålsenligt stöd och deras föräldrar få stöd i föräldraskapet samt fortsätter även att stimulera samverkan mellan barn- och vuxenenheter. 

Förstärkt föräldrastöd, SKL:S hemsida

Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården (PDF)

 

Vill du veta mer?

Elisabeth Björk Andersson
Utvecklingsledare
073-950 82 92