Missbruk och beroendevård

Under 2016 har FoU av den länsgemensamma samverkansnämnden NSV (nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård) fått i uppdrag att revidera det regionala samverkansdokumentet ”Riktlinjer för samverkan inom missbruks- och beroendevården” (2008), kartlägga genomförda utbildningar inom tidigare satsning Kunskap till praktik (2008-2014)samt att göra de nya nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende mer kända.

Nätverket MILK (missbruk- och beroendevård i landsting och kommuner)bildades efter det att den nationella satsningen Kunskap till praktik upphörde vid årsskiftet 2014. Syftet med det nationella nätverket är att bidra till dialog och återrapportering till regional och lokal nivå.  Nätverket är ett av SKL:s informella närverk och utgör en viktig resurs i handläggning av frågor inom området missbruk och beroende på SKL. Närverket samlas till endagsmöten vid ett tillfälle per termin. Utvecklingsledare från FoU deltar i detta nätverk.

Utvecklingsledare vid FoU deltar i länets närvårdsstruktur genom deltagande i BGP (beredningsgrupp psykiatri). På så sätt finns ett forum för återkoppling till Landstinget Sörmland samt länets kommuner.

Utbildningar genomförs enligt upprättat Årshjul 2016, se vidare under fliken Aktiviteter och utbildningar – Årsplan 2016.

Missbruk och beroende på SKL:s hemsida

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Vill du veta mer?

Elisabeth Björk Andersson
Utvecklingsledare
073-950 82 92