Nationell satsning kring LOB

Regering har avsatt medel under 2014-2016 för att stimulera ett lokalt utvecklingsarbete där landsting och kommuner tillsammans med Polismyndigheten gemensamt utvecklar alternativa lösningar till förvaring i arrest för personer som omhändertas enligt LOB (lag om omhändertagande av berusad person), så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras.

Mål

Målet med den treåriga satsningen är att få till stånd en tydlig och varaktig praxisförändring som innebär att betydligt färre personer förs till arresten jämfört med idag. I stället ska alternativa lösningar utvecklas hos kommun eller landsting för att också underlätta efterföljande insatser i form av råd, stöd och behandling.

Insatser som genomförts och pågår

I Sörmland har ett kartläggningsarbete genomförts gällande omhändertagande enligt LOB. En överenskommelse har arbetats fram mellan Landstinget Sörmland, länets kommuner och Polismyndigheten (Polisområde Södermanland/Polisregion Öst)och godkänts av Socialdepartementet. Av överenskommelsen framgår två förbättringsområden:

Behov av att;

  • tydliggöra och utveckla en gemensam rutin för kommunernas handläggning för att säkerställa en mer rättssäker handläggning samt en förbättrad vårdkedja som underlättar fortsatta stöd- och behandlingsinsatser för personer som omhändertas enligt LOB.
  • fortbilda av Polismyndigheten anställda arrestantvakter i länet för att öka deras förmåga att upptäcka symptom, hantera medicinsk utrustning och genomföra akuta vårdinsatser. På så sätt ökar den medicinska säkerheten och förbättras omvårdnaden för de enligt LOB omhändertagna i polisområde Södermanland.

Arbetet gällande LOB samordnas av utvecklingsledare vid FoU.

>> Projektredovisning (pdf)

>> ÖK (pdf)

 

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp

Vill du veta mer?

Elisabeth Björk Andersson
Utvecklingsledare
073-950 82 92