Nyheter psykisk hälsa och missbruk/beroende

Mångbesökarkartläggningar

Sex län har kartlagt vårdprocessen för ett antal individer med sammansatta problem för att undersöka var svagheterna i vård- och stödsystemet finns, sk Mångbesökarkartläggningar. Även de sammantagna kostnaderna har kartlagts. Kartläggningarna gjordes 2010-2014 inom ramen för SKL:s satsning på att sprida och implementera metoder för uppföljning av missbruksvården. 

FOU Södertörn har analyserat kartläggningsresultaten med syftet att identifiera generella hinder. Resultatet presenteras i rapporten "Varför kommer de tillbaka? Missbruksvård för personer med komplexa behov". 


Ta fram egen statistik om öppen- och tvångsvård

Nu kan du ta fram nya jämförelser av vården och omsorgen i Socialstyrelsens statistikdatabas. De har kompletterat databasen med uppgifter om diagnoser i öppenvård och uppdaterat med helt nya uppgifter om psykiatrisk tvångsvård.

>>Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Ny rapport om narkotikarelaterade dödsfall


Det har kommit en ny rapport från Socialstyrelsen om narkotikarelaterade dödsfall.

>>Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

EBP4 Webb

OJ Knapp

Anhörigstöd-knapp