FoUiS-Nytt 2015:4

 Fran Falldagen 5265

Inspirationsdag inför FN:s Äldredag  – under fallveckan
Inspirationsdagen tog plats på Åsa folkhögskola den 27 augusti. Läs mer

Forskningscirklar om barns delaktighet

- om forskningsprojekt kring uppföljning och utvärdering

Forskning och Utveckling i Sörmland genomför för närvarande två forskningscirklar på temat barns delaktighet i den sociala barn- och ungdomsvården. Läs mer

Vägledarutbildning i DMO-Delaktighetsmodellen

I slutet av september startade vägledarutbildning i DMO – ett arbetssätt för att underlätta dialog mellan, i första hand, personal och brukare  inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Läs mer

Stärkt skydd för barn och unga - Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

I juni 2015 antog SKL en handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården som innehåller konkreta förslag för att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. Läs mer

Yrkesintroduktion - en del av den nationella handlingsplanen Stärkt skydd för barn och unga

En av punkterna i planen är att ge stöd åt nyutexaminerade socialsekreterare. 15 socialsekreterare från sju av Sörmlands kommuner ges den yrkesintroduktion, i form av yrkeshandledning. Läs mer

SKL:s innovationsdag

Den 8 september handlade om innovationskraft i offentlig verksamhet. 
Läs mer

 

Lär känna våra medarbetare här

På gång

SIP-utbildning hösten 2015
8 oktober 2015

Det finns flera utbildningstillfällen att välja mellan. Läs mer

Temadagar LSS-området

14 oktober 2015
För chefer som arbetar inom verksamheter där personer med funktionsnedsättning ges stöd enligt LSS.  Läs mer

Yrkeshandledning för socialsekreterare
1 september  2015, pågår 
Vid 8 tillfällen från september 2015 till mars 2016
Läs mer

 

Utbildning i MET-Motivational Enhancement Theory
9 november 2015
MET är den socialpsykologiska metod som socialstyrelsen ger högsta prioritet i de nationella riktlinjerna 2015 för behandling av alkoholproblem
Läs mer

Uppföljning SIP-utbildning
9 och 10 november 2015
Uppföljning för dig som gick SIP-utbildningen i våras. Tre tillfällen.  
Läs mer

Nationell baskurs – riskbruk, missbruk och beroende

16-17 november 2015
FoU arrangerar nationell baskurs i Eskilstuna. Läs mer

Seminarium om vård och omsorg om personer med demens
2 december 2015
Om det reviderade länsgemensamma programmet. Läs mer

Länk till kalendariet

Dags att anmäla sig:

Nationell baskurs, MILK, november

Temadagar LSS

Nätverksträffar LSS-utvecklare

Nätverksträffar chefer LSS

Uppföljning SIP, november

MET-Motivational Enhancement Theory

 

____________________________

Ansvarig Utgivare: Lena Stenbrink