FOU Logotyp

Preliminära resultat från Utredningen om välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Bristande digital infrastruktur, låg kompetensnivå, otydlig nationell styrning, bristande samordning samt frågetecken kring hur vård och omsorg ska hantera samtycken från personer med en nedsatt beslutsförmåga. Det är några av de problem med välfärdsteknik inom äldreomsorgen som utredare Peter Larsson identifierat.

Problematiken kring samtycke för personer med nedsatt beslutsförmåga är något som utredningen (S 2018:11) uppmärksammar. Oklarheter i tolkningen av lagutrymmet bidrar till en osäkerhet kring hur integritetsfrågor ska hanteras. Peter Larsson beskriver bland annat hur man i Malmö har 7500 trygghetslarm men bara ett tjugotal äldre med kameratillsyn, just på grund av att personalen känner sig osäker på hur reglerna ska tolkas.

Slutsatsen utredningen drar är att det krävs en ordentlig översyn av de lagar och regelverk som styr samtycken från personer med nedsatt beslutsförmåga, något som även utredningens sekreterare Marie Stegard Lind påpekade på SKR vid 2019 års sista möte med Nätverket för digitalisering av socialtjänsten. Utredningen pekar även på bristen på samordning och att det krävs en ökad nationell samordning kring arbetet med införandet av välfärdstekniska lösningar. Peter Larsson menar också att det samtidigt måste ske en satsning på personalens kompetens och att det är ironiskt att prata om att det finns "enkla jobb" inom äldreomsorgen. Det vare sig ett enkelt jobb att ta hand om sköra äldre eller att hantera framtida välfärdsteknik.

Som vi tidigare skrivit på NVD-bloggen, efterlyser utredningen förslag på vilken typ av kompetenskrav man ska ställa på personal i framtidens äldreomsorg men också vilka grundläggande krav det bör ställas för att uppnå robusta och säkra system för att drifta välfärdsteknik. Har du synpunkter eller idéer kring detta så kan du kontakta utredningssekreteraren direkt på marie.stegard.lind@regeringskansliet.se.

(Peter Larsson är seniorrådgivare på Sveriges Ingenjörer och särskild utredare i utredningen Välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Utredningen som ska vara klar den 1 mars.)

 

Källor:

"Okunskap sinkar kameratillsyn", nyhetstjänsten Kommunal hälsa
http://app.red.bbmbonnier.se/e/es?s=355424421&e=846767&elqTrackId=b67cc648c8634f23adb074f1a671653e&elq=c57ff7a53c5b47c4b2d49f34831898cd&elqaid=30402&elqat=1

"Utredare: Digitalisering – ett kraftfullt verktyg för att förbättra kvaliteten", nyhetsportalen Altinget
https://www.altinget.se/vard/artikel/altingetdks-formaal-maalgruppe

Minnesnoteringar från mötet med Nätverket för digitalisering av socialtjänsten, 191127