FOU Logotyp

Omställning till en nära vård - kraftsamling för en bättre folkhälsa i Sörmland!

Regeringen föreslår en mångmiljonsatsning för en mer tillgänglig och jämlik vård i hela landet, med stora satsningar på många olika områden. Hälsofrämjande och förebyggande arbete är i fokus i detta, inom Nära vård-arbetet och i många olika initiativ och projekt runt om i länet. Gemensamt kan vi kraftsamla för ökad folkhälsa!

I början av november presenterade Regeringen en kraftsamling för bättre vård och ökad folkhälsa. Förslaget innebär specifika satsningar i budgetpropositionen på totalt 300 miljoner SEK per år, tre år framåt (2023–2025). Målet är en mer tillgänglig och jämlik vård i hela landet. Man vill satsa på flera olika områden, bland annat inom områdena hälsosamtal, att bryta ensamhet och fysisk aktivitet.

Läs mer om förslaget:  Satsningar för bättre vård och ökad folkhälsa - Regeringen.se 

Från flera håll ges indikationer om att dagens hälso- och sjukvård bör fokusera mer på prevention, exempelvis publicerade Dagens Medicin nyligen en debattartikel som pekar mot mer fokus på prevention. Debattörerna skriver bland annat att ”prevention och hälsofrämjande åtgärder förebygger sjukdomar, sparar lidande och resurser och gör att vi lever längre med bättre livskvalitet”. 

Läs hela debattinlägget: ”Ersättningssystem måste utvecklas med fokus på prevention.” - Dagens Medicin

God och nära vård – för ökad folkhälsa

För att kunna utföra hälso- och sjukvård och omsorg i framtiden, arbetas det i Sverige för fullt med omställningen till en god och nära vård. Syftet med omställningen är att skapa en nära och tillgänglig vård som i kombination med nya arbetssätt leder till att resurserna inom vård och omsorg används bättre och räcker till fler. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för varje individ. Den nära vården skapas tillsammans med invånarna och flyttar fokus till ett mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande arbete. 

Här i Sörmland har en målbild med två specifika fokusområden, arbetats fram. Det ena fokusområdet är just hälsofrämjande och förebyggande arbete. (läs mer: fou.sormland.se). Men vad innebär hälsofrämjande och förebyggande arbete i praktik?

Enligt Folkhälsomyndigheten kan hälsofrämjande arbete definieras som bredare och mer generella insatser som syftar till att främja hälsa. Man vill stärka eller bibehålla det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet och även den egna förmågan och kontrollen över hälsan. Ett exempel kan vara att främja hälsosamma levnadsvanor.

Förebyggande arbete däremot, är mer riktat och handlar om att undvika att något händer som påverkar hälsan negativt, exempelvis en specifik sjukdom eller en olycka. Ett exempel kan vara att förebygga fallolyckor.
Läs mer: >folkhalsomyndigheten.se

Regeringens förslag med hälsofrämjande och förebyggande insatser för folkhälsan går hand i hand med omställningen till en nära vård i Sörmland. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet behöver ske på alla nivåer, från det enskilda mötet med en individ till hur vi planerar våra insatser och fördelar resurser. Runt om i länet pågår många initiativ och projekt som syftar till att bidra till en bättre hälsa för Sörmlands befolkning. Kommunerna krokar arm med såväl Regionen som civilsamhället för att få stora effekter och nyttja resurserna klokt. Ny teknik och digitala lösningar är också delar som behövs för att nå framgång.

Gemensam kraftsamling

Det är utmanande att förändra när vi varje dag står inför akuta behov inom hälso-sjukvården. Men om vi kraftsamlar gemensamt i Sörmland, börjar med det enkla, och tänker utanför boxen kan vi komma en bra bit på väg. Det handlar mycket om att se möjligheter och fundera över vad vi kan göra för att behov av vård inte ska uppstå. Kan till exempel en ensam pensionär engagera sig som funktionär inom en idrottsförening för ungdomar? Kan kanske högstadieelever hålla i balanspromenader för äldre? Eller kan en patient med cancer dela sina erfarenheter med andra patienter?

Att kroka arm och hjälpa varandra, ha utbyte av varandras erfarenheter och att se våra invånare som resurser – är viktigt för att nå en bättre folkhälsa i Sörmland!