FOU Logotyp

Anhöriga

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning (socialtjänstlagen, SoL, 5 kap. 10 §). Det är viktigt att du som jobbar inom vård och omsorg bemöter anhöriga med respekt.

Välj avsnitt äldre eller funktionshinder. Se filmen och reflektera över frågorna. För dig som vill få kunskap om barn som anhöriga, se ”extramaterial” längst ner på sidan.

Reflektionsfrågor

  • Vad är viktigt i bemötandet av en anhörig?
  • Hur kan ni stödja att anhöriga har kontakt med sina närstående som bor på boendet när det exempelvis råder pandemi?

Äldre

Film om anhöriga personer med demens (4,5  min)

Filmen är framtagen av Demensförbundet

Funktionshinder

Film om Anhöriga till personer med psykisk ohälsa (11 min)

Vem hjälper den som hjälper? Om psykisk ohälsa och att se anhöriga som en resurs inom vård och omsorg. Filmen är framtagen av Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)

Film om att vara anhörig till ett barn med funktkionsnedsättning (3 min)

>Se filmen på ur.se


Extramaterial

Barn som anhöriga

Barn (0-18 år) som är anhöriga har rätt till information, råd och stöd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 5 kap. 7 § 

Tips för dig som ger stöd enligt SoL eller LSS och möter barn som är anhöriga när du exempelvis ger stöd i den enskildes hem, när barnet hälsar på sin närstående på ett särskilt boende eller korttidsboende:

  • Hälsa på barnet och presentera dig
  • Respektera om barnet vill vara ifred
  • Fråga den enskilde om du har samtycke att ge information till barnet om den enskildes mående, tex om personen är trött av att ha fått medicin.
  • Fråga den enskilde om du får ge information om den enskildes mående om barnet har frågor till dig om måendet eller stödet som ges.
  • Om du har samtycke att lämna information, kan du fråga barnet om det undrar något om stödet som du ger.

Se filmen Barn och unga berättar (8 min)

Filmen beskriver vad som menas med att vara barn som anhörig, om barnens rättigheter utifrån HSL 5 kap. 7 § och hur situationen kan upplevas för barnen.

Filmen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga.  >anhoriga.se

Region Sörmland har breddat definitionen av HSL 5 kap. 7 §. Alla barn (0 - 18 år) inom Region Sörmland som har någon nära sig som möter den sörmländska vården (utifrån de fyra punkter som nämns i HSL 5 kap. 7 §) har rätt att få information, råd och stöd. Den som möter vården kan exempelvis vara barnets syskon, nära släkt/vänner eller någon annan som står barnet nära. Sörmlands breddade definition inkluderar barn som är anhöriga till någon med funktionsnedsättning.

För dig som vill veta mer om barn som anhöriga och få en uppfattning om ungefär hur många barn som berörs i Sörmland kan du lyssna på FoUiS poddavsnitt om barn som anhöriga  (första avsnittet i spellistan om anhöriga nedan).