FOU Logotyp

Anhöriga

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är cirka två minuter)

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning (socialtjänstlagen, SoL, 5 kap. 10 §). Det är viktigt att du som jobbar inom vård och omsorg bemöter anhöriga med respekt.

Välj avsnitt äldre eller funktionshinder. Se filmen och reflektera över frågorna. För dig som vill få kunskap om barn som anhöriga, se ”extramaterial” längst ner på sidan.

Reflektionsfrågor

 • Vad är viktigt i bemötandet av en anhörig?
 • Hur kan ni stödja att anhöriga har kontakt med sina närstående som bor på boendet när det exempelvis råder pandemi?

Äldre

Film om anhöriga till personer med demens (4,5  min)


Filmen är framtagen av Demensförbundet

Funktionshinder

Film om Anhöriga till personer med psykisk ohälsa (11 min)

Vem hjälper den som hjälper? Om psykisk ohälsa och att se anhöriga som en resurs inom vård och omsorg. Filmen är framtagen av Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)

Film om att vara anhörig till ett barn med funktionsnedsättning (3 min)

>Se filmen på ur.se


Extramaterial

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 6 min)

Barn som anhöriga

Barnkonventionen är lag [1] och utgör en grund till att varje barns rättighet blir uppmärksammat och att varje barn får det stöd och hjälp som den är i behov av. Barn (0-18 år) som är anhöriga/närstående har rätt till information, råd och stöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 5 kap. 7 §

Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
 3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar. [2]

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.”

Region Sörmland har i sin riktlinje [3] breddat definitionen så barnet har tolkningsföreträde till vem som är närstående (tex. syskon, mor/farföräldrar, nära släkt/vänner, pojkvän/flickvän).

Tips

Tips för dig som ger stöd enligt HSL, SoL eller LSS och möter barn som är anhöriga/närstående. Det kan handla om att det bor ett barn hos personen som du stödjer, exempelvis inom boendestöd, hemtjänst eller om du ger sjukvård i hemmet. Ett annat exempel är om ett barn hälsar på någon som står dem nära, som bor på ett särskilt boende, gruppboende eller korttidsboende. [4,5] 

Uppmärksamma

 • Ta reda på om det finns barn som är anhöriga/närstående.
 • Hälsa på barnet, presentera dig och låt barnet presentera sig för dig.
 • Fråga barnet vad de vet om personens situation och vad de har fått för information.

Informera

 • Förklara för de vuxna i familjen att barn behöver information, råd och stöd om personens sjukdom/funktionsnedsättning och vad som hänt. Barnet får annars lätt fantasier som ofta är värre än den faktiska situationen.
 • Erbjud hjälp till personen du stödjer i att informera barnet om personens mående och dagsform, tex om han eller hon är trött av att ha fått medicin.
 • Erbjud hjälp till personen du stödjer i att svara på eventuella frågor barnet har om personens situation eller om stödet som du ger.
 • Anpassa språket så att barnet förstår informationen.
 • Undvik symbolspråk. Särskilt små barn tolkar det som sägs bokstavligt.
 • Ge barnet tid att reagera och ställa frågor. Var lyhörd.
 • Oavsett hur barnet reagerar i stunden – våga möta och finnas kvar.

Stödja

Tänk på hur miljön ser ut i hemmet gällande hjälpmedel, medicinsk utrustning med mera, så att miljön inte upplevs obehaglig för barnet.  Exempelvis, om personen du stödjer använder inkontinensskydd, tänk på att de inte förvaras synligt på ett sådant sätt att barn eller barnets vänner ser dem.

 • Avlasta barnet från ansvar och skuld. Var tydlig med att det som händer inte är orsakat av barnet. 
 • Ge information om var barnet kan vända sig om de vill ställa frågor vid ett senare tillfälle.
 • Upplys de vuxna om vikten av att fortsätta informera och stödja barnet.

Se filmen Barn och unga berättar (8 min)

Filmen beskriver vad som menas med att vara barn som anhörig, om barnens rättigheter utifrån HSL 5 kap. 7 § och hur situationen kan upplevas för barnen.

Filmen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga.  >anhoriga.se


Referenser

1 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

2. Hälso- och sjukvårdslag (2017:30). 5 kap, 7§

3. Den nationella anhörigstrategin | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se)

5. FoU-podden om barn som anhöriga/närstående.

Senast redigerad 230612

Områdesdetaljer

Område: Anhöriga

Kategori: Valbart område

Tidsåtgång:15-20 min + extra ca 15 min

Innehåll: Texter/ljudfiler, länkar, filmer och referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna