FOU Logotyp

Avvikelser och Lex Sarah

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är cirka 3,5 minuter)

Avvikelser

Det händer att vården och omsorgen brister. Då ska det rapporteras i form av en avvikelse. Syftet är att åtgärda brister och undvika att de ska upprepas. Avvikelser ska registreras enligt er kommuns rutin för avvikelsehantering. Om du är osäker rådgör med dina kollegor och din chef.

Lex Sarah

Samhället ska ge ett bra stöd till personer som behöver insatser från socialtjänsten. Det innebär att kommuner behöver arbeta aktivt med att utveckla kvaliteten i sina verksamheter. Bestämmelser om Lex Sarah är lagstadgad i SoL och LSS.[5]

Lex Sarah innebär att personalen i äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionsnedsättning är skyldiga att rapportera missförhållanden samt risk för missförhållanden i verksamheten. Rapporteringen ska göras muntligt eller skriftligt. Verksamheten ska ha en rutin för hantering av Lex Sarah-rapporter.

Ta del av din arbetsplats rutin för hantering av Lex Sarah.
Om du när osäker kring om något - rådgör med kollegor och chef.

Vad är missförhållanden?

  • Brister i bemötande (exempelvis brister i respekt för självbestämmanderätt, integritet, trygghet och värdighet).
  • Brister i utförande av insatser (insatser som genomförs bristfälligt/felaktigt eller inte alls).
  • Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik (exempelvis trygghetslarm).
  • Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande
  • Fysiska övergrepp (exempelvis nypningar, slag, hårda tag, fasthållning, misshandel).
  • Psykiska övergrepp (exempelvis hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel, kränkningar).
  • Ekonomiska övergrepp (exempelvis stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, förskingring).
  • Sexuella övergrepp (exempelvis beröring, sexuella anspelningar).

Se en av filmerna om Lex Sarah, välj inriktning utifrån vad som är relevant för ditt arbete. Filmerna är framtagna av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Referenser

>Socialstyrelsen; Handbok för tillämpningen av bestämmelserna enligt Lex Sarah

>Katrineholms kommun Rutin för hantering av avvikelser rörande SoL och LSS inklusive lex Sarah (2018-09-11)

>1177 Vårdguiden, Lex Sarah (2020-04-08)

 

Senast redigerad 220822

Områdesdetaljer

Område: Avvikelser och Lex Sarah

Kategori: Prioriterat område

Tidsåtgång: cirka 10 min

Innehåll: Text/ljudfil, film och referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna