FOU Logotyp

Lagar och insatser

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Pojke i rullstol

LSS bygger på rättigheterna i FN:s konventioner. Verksamheter som arbetar med LSS-insatser ska se till att insatserna följer de grundläggande principerna om individens rätt till självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och helhetssyn.

LSS syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra, med full delaktighet i samhället. LSS ska skapa förutsättningar för goda levnadsvillkor. Stödet ska anpassas efter varje person. Individen ska vara med och bestämma om allt som rör den själv. Det kan till exempel gälla att vara med och planera hur en insats ska utföras eller hur delaktig personen vill vara i olika aktiviteter och samhället.

Det finns tre huvudgrupper som kan ha rätt till insatser enligt LSS:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller tillstånd som liknar autism
  • Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada som påverkar begåvningen, till exempel genom en olycka.
  • Personer med andra stora funktionsnedsättningar, som inte har fått funktionsnedsättningen för att de är äldre.

En person som tillhör någon av de här grupperna kan ha rätt till en eller flera av de 10 specifika insatser som finns i LSS. Exempel på insatser är bostad med särskild service, personlig assistent och daglig verksamhet.[1] [2]

Socialtjänstlagen (SoL)

Äldre glad kvinna håller blommor framför ögonen

Socialtjänstlagen (SoL) är en målinriktad ramlag vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för Socialtjänsten. Den ska inte detaljstyra verksamheten eftersom huvudmännen utifrån det kommunala självstyret ska ha viss frihet att utforma insatserna efter lokala och regionala behov.

Socialtjänstlagens utgångspunkt är principen om alla människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. Socialtjänstens övergripande mål är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska stärka människors egna resurser. Vägledande begrepp är: helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet.

Kommunens socialnämnd har enligt SoL ansvar för vissa grupper i samhället: barn och unga, äldre personer, personer med funktionsnedsättning, personer med missbruksproblem och personer som vårdar eller stödjer närstående. SoL syftar till att skapa förutsättningar för skäliga levnadsvillkor. Stödet ska anpassat efter individen.[3] [4]

Hälso- och sjukvårdslagen

En sköterska tar blodtryck på en äldre kvinna

HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Den ska inte detaljstyra verksamheten eftersom huvudmännen utifrån det kommunala självstyret ska ha viss frihet att utforma insatserna efter lokala och regionala behov.

För att uppfylla kraven på en god vård ska hälso- och sjukvården:

  • vara av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
  • vara lättillgänglig
  • bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
  • främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Där hälso- och sjukvård bedrivs ska det finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att en god vård ska kunna ges. HSL ställer krav på att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

Kommunens Hälso- och sjukvård

För vissa stödinsatser som kommunen ger till personer har kommunen ett hälso- och sjukvårdsansvar. Inom den kommunala hälso- och sjukvården ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).[5]

Många personer som får stöd av den kommunala vården och omsorgen har mediciner. När den kommunala sjuksköterskan ansvarar för medicineringen, blir vård och omsorgspersonalen sjuksköterskans förlängda arm och ska säkerställa att medicinerna ges till rätt individ i rätt tid. Det är ansvarig sjuksköterska på din arbetsplats som bedömer om du har behov av och kan ta emot en delegering av Hälso- och sjukvårdsuppgifter. Om detta blir aktuellt för dig kommer en sjuksköterska på din arbetsplats att ta kontakt med dig och ge dig vidare instruktioner.

Det kan även innebär att annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar inom kommunen (till exempel arbetsterapeut och sjukgymnast/ fysioterapeut) ger dig en delegering att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån deras professioner.  Mer information om detta får du på din enhet om det blir aktuellt.  

En man pratar med en tonåring som lutar sig mot ett träd

Ansökan -> Beslut -> Planering -> Insatsen utförs -> uppföljning

När en person ansöker om stöd hos kommunen är det kommunens biståndshandläggare som utreder personens behov och möjlighet att få stöd, antingen via insats enligt LSS eller bistånd enligt SoL.

Biståndshandläggaren utreder och fattar beslut om personen ska få stöd av kommunen eller inte samt vilket stöd som ska ges. När biståndshandläggaren har fattat beslut om att en person ska få stöd, skickar de ett uppdrag till utförarna på kommunen. Utförarna gör en planering tillsammans med personen som ska få stöd.  De bestämmer tillsammans hur insatsen ska genomföras i praktiken. Planeringen skrivs ned i en genomförandeplan. Insatsen följs sedan upp av kommunens biståndshandläggare tillsammans med den enskilde och utförare.     

Exempel på stödinsatser

Kommunerna har organiserat sina insatser lite olika, det här ger en överblick av hur insatserna kan se ut.

___________________________________________________________

Tänk på att

  • vilket typ av stöd en person behöver beror på den enskildes individuella behov.
  • I genomförandeplan står det hur insatsen ska utformas och genomföras i praktiken.
  • I dokumentation utifrån HSL, står det hur delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser ska utföras (OBS: utförs endast av personal som fått delegering).

_________________________________________________________________

Hemtjänst (SoL)

Här arbetar du med att utföra omvårdnadsinsatser i ordinärt boende dvs. hemma hos personer. Det är oftast äldre personer som beviljats hemtjänst. Omvårdnadsinsatser är exempelvis stöd vid personlig hygien till exempel dusch och toabesök. Det kan även vara att stödja vid måltid, påklädning och tillsynsbesök. Att hjälpa personen att handla, städa och tvätta eller promenadstöd.

Film om hemtjänst

Särskilt boende (SoL) äldre

Särskilt boende innebär ett boende som tillmötesgår den enskildes behov av stöd och omsorg. Här utför du omvårdnadsinsatser och stödjer personerna med till exempel städning och tvätt. Omvårdnadsinsatser kan vara stöd vid personlig hygien, stöd att kunna äta och dricka, klä på sig, tillsynsbesök med mera. Det kan innebära att stödja till social samvaro eller andra områden som är viktiga för personens livskvalitet.

Bostad med särskild service (LSS) 

Bostad med särskild service innebär ett boende som tillmötesgår den enskildes behov av stöd och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Fastigheten består av lägenheter där det finns tillgång till stöd från personal och ett gemensamhetsutrymme. Det finns två sorters boenden: gruppbostad (4–6 lägenheter) och servicebostad (något fler lägenheter). Personerna behöver stöd med olika saker i sitt liv för att kunna leva ett liv som alla andra och vara delaktiga i samhället.

Se en intervju med boendestödjaren Daniel


Särskilt boende (SoL) Socialpsykiatri

Särskilt boende innebär ett boende som tillmötesgår den enskildes behov av stöd och omsorg för personer som har varierande funktionsnedsättningar inom psykisk ohälsa. Personerna kan bo i gruppboendeform (egen fastighet) eller trapphusform. Personerna behöver stöd med olika saker i sitt liv, för att kunna leva ett liv som andra och vara delaktiga i samhället.

Boendestöd (SoL) Socialpsykiatri

Boendestöd är till för personer som har behov av anpassat stöd i sin bostad (ordinärt boende) och, eller vid kontakter i samhället. Det kan vara arbetsuppgifter som att stödja personen att planera sin vardag och kunna genomföra inköp, städning, tvättning, personlig omvårdnad med mera.

Se filmen om Boendestöd.

OBS: klicka på Avsnittet ”Boendestöd” och se enbart den filmen. >Länk till filmen om boendestöd

Varning vid länkklick
Några av filmerna på den här sidan ligger inte på en https-sida, sedan ett tag tillbaka varnar webbläsare för alla sidor som inte gör det. För att komma vidare när varningen Anslutningen är inte privat kommer upp klicka på Avancerat eller Information och sedan på Fortsätt till host.learnways.com eller webbsidan så kommer du till filmen. När du gjort det en gång kan du även öppna andra filmer på samma site, vid samma tillfälle.


Extra:

Socialstyrelsens kunskapsstöd, Funktionshinder och LSS (tar ca 60 min)

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/internal/view/elearning/37/WebbintroduktionFunktionshinderomsorgen


Referenser

[1] https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/37/WebbintroduktionFunktionshinderomsorgen

[2] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387

[3] https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Ansokan-om-bistand-enligt-SoL/Sidor/Ansokan-om-bistand-enligt-SoL.aspx

[4] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453

[5] https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-foreskrifter/halso-och-sjukvardslagen