FOU Logotyp

Sekretess och tystnadsplikt

Alla som arbetar inom vård och omsorgsverksamheter omfattas av sekretess/tystnadsplikt.

Sekretess
Sekretess (tystnadsplikt) är ett förbud mot att röja en uppgift muntligt, skriftligt, eller genom att lämna ut en sekretessbelagd handling, eller på annat sätt röja uppgiften.

Syftet med sekretessen är att skydda:

  • Uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd.
  •  Den enskildes integritet, tex. personliga och ekonomiska förhållanden.

Sekretessen gäller för alla anställda, förtroendevalda, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder. 

Bryter du mot sekretessen kan du dömas för brott mot tystnadsplikten till böter eller fängelse i högst ett år (enligt Brottsbalken 20 kapitel 3 §). Sekretessen gäller i 70 år, även om anställningen avslutas.

Då får såklart prata med dina kollegor om en person som får stöd på din arbetsplats. Men utöver arbetsgruppen är det strikt förbjudet att prata med någon annan om en person inom vård och omsorg. 

Samtycke

För att få prata om en person som får stöd inom vård och omsorg krävs det att personen ger sitt samtycke för det. Du behöver alltså ha samtycke från personen för att få lämna information om den till exempelvis en anhörig eller en annan huvudman tex. regionens sjukvård.

Ett samtycke kan underlätta samverkan mellan olika aktörer och med anhöriga. Om brukaren ger sitt samtycke kan sekretessbelagda uppgifter lämnas mellan tex. myndigheter. Samtycket bryter då sekretessen. Varje berörd myndighet måste inhämta samtycke från den enskilde till att uppgifter får lämnas ut.

Ett samtycke kan lämnas på olika sätt och kan när som helst återkallas av personen. Det finns inga krav i lagen på att ett samtycke ska vara skriftligt för att vara giltigt. Men det är bra att inhämta samtycket skriftligt, om samtycket inhämtas muntligt ska det göras en journalanteckning om när och hur samtycket har inhämtats.

När en person samtycker till att sekretessbelagda uppgifter får överföras mellan olika aktörer behöver det tydligt framgå vilka uppgifter det gäller och vilken verksamhet som får ta del av uppgifterna. Det är viktigt att personen är införstådd med vad han eller hon har samtyckt till. [1]

Läs dokumentationen kring varje person och vad individen har lämnat samtycke till.

- Är du osäker på om samtycke finns? Hänvisa till sekretessen och be att få återkomma.
- Ta reda på om det finns ett befintligt samtycke från personen eller fråga brukaren om du får lämna information.
- Är du osäker - rådgör med dina kollegor eller din chef.

Tänk även på att vara försiktig med att prata om dina arbetskamrater med andra, t ex på bussen eller i sociala medier.

Se filmen och fundera över reflektionsfrågorna.

Reflektionsfrågor

  • Om du hade stöd från vård och omsorg, skulle du vilja att andra partade om dig, utan ditt samtycke?
  • Hur skulle du kunna bryta sekretessen utan att tänka på det?
  • Varför är det viktigt att inte prata med andra om en person, utan att veta om en gett sitt samtycke?

Tystnadsplikt


Referenser

[1] https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Samordning-av-stod-till-barn-med-funktionsnedsattning/Sidor/Samtycke.aspx  
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2012-2-28.pdf