FOU Logotyp

Sekretess och tystnadsplikt

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna. (Ljudfilen nedan är ca 6 min)

Alla som arbetar inom vård och omsorgsverksamheter omfattas av sekretess/tystnadsplikt.

Sekretess

Sekretess (tystnadsplikt) är ett förbud mot att förmedla en uppgift. Uppgiften kan förmedlas på olika sätt exempelvis muntligt, skriftligt, genom att lämna ut en sekretessbelagd handling eller på något annat sätt.

Syftet med sekretessen är att skydda uppgifter om den enskildes hälsa och integritet tillexempel personliga situationer, relationer eller ekonomi.  

Sekretessen gäller för alla anställda, förtroendevalda, praktikanter och personer i arbetsmarknadsåtgärder. 

Om du bryter mot sekretessen kan du dömas för brott mot tystnadsplikten till böter eller fängelse i högst ett år (enligt Brottsbalken 20 kapitel 3 §). Sekretessen gäller i 70 år, även om anställningen avslutas.

Då får såklart prata med dina kollegor om en enskild som får stöd på din arbetsplats. Men utöver arbetsgruppen är det strikt förbjudet att prata med någon annan om en person som får stöd inom vård och omsorg. 

Samtycke

För att få prata om en enskild som får stöd inom vård och omsorg krävs det att personen ger sitt samtycke för det. Du behöver alltså ha samtycke från den enskilde för att få lämna information om honom eller henne till en anhörig, en annan huvudman (tex regionens sjukvård) eller någon annan.

Ett samtycke kan underlätta samverkan mellan olika aktörer och med anhöriga. Om den enskilde ger sitt samtycke kan sekretessbelagda uppgifter alltså lämnas mellan olika myndigheter och andra aktörer. Samtycket gör så att sekretessen får brytas. Varje berörd myndighet måste inhämta samtycke från den enskilde till att uppgifter ska få lämnas ut.

Den enskilde kan ge sitt samtycke på olika sätt. Den enskilde kan när som helst återkalla sitt samtycke. Det finns inga krav i lagen på att ett samtycke ska vara skriftligt för att vara giltigt, men det är bra att inhämta ett samtycke skriftligt. Om samtycket inhämtas muntligt ska det göras en journalanteckning om när och hur samtycket har inhämtats.

När en person samtycker till att sekretessbelagda uppgifter får överföras mellan olika aktörer behöver det tydligt framgå vilka uppgifter det gäller och vilken verksamhet eller anhörig som får ta del av uppgifterna. Det är viktigt att personen är införstådd med vad han eller hon har samtyckt till. [1]

Tänk gärna på att även vara försiktig med att prata om dina arbetskamrater med andra, tillexempel på bussen där många kan höra eller i sociala medier.

Läs i den sociala dokumentationen vad den enskilde har lämnat samtycke till. Inom hälso- och sjukvård finns samtycke dokumenterat i HSL-dokumentation.

- Är du osäker på om samtycke finns? Hänvisa till sekretessen och be att få återkomma.
- Ta reda på om det finns ett samtycke eller fråga den enskilde om du får lämna information.
- Är du osäker - rådgör med dina kollegor eller din chef.

Se filmen om tystnadsplikt som är framtagen av Högskolan Dalarna och fundera över reflektionsfrågorna.

Reflektionsfrågor

  • Om du hade stöd från vård och omsorg, skulle du vilja att andra pratade om dig, utan ditt samtycke?
  • Hur skulle du kunna bryta sekretessen utan att tänka på det?
  • Varför är det viktigt att inte prata med andra om en person, om du är osäker om personen gett sitt samtycke till det?

Tystnadsplikt


Referenser

[1] https://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/Samordning-av-stod-till-barn-med-funktionsnedsattning/Sidor/Samtycke.aspx  
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2012-2-28.pdf

 

Områdesdetaljer

Område: Sekretess och tystnadsplikt

Kategori: Prioriterat område

Tidsåtgång: cirka 15 min

Innehåll: Text/ljudfil, film och referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna