FOU Logotyp

Våld i nära relation

Forskning visar att vissa grupper i samhället löper högre risk än andra att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Exempelvis löper personer med funktionsnedsättning (både inom funktionshinderomsorg och psykiatri), personer inom beroendevården, äldre personer och barn en ökad risk.[1]

Utsatthet för våld finns överallt i samhället och därför är det viktigt att vara uppmärksam på signaler och tecken på sådan utsatthet, och att våga fråga. Det kan vara svårt för de som utsatts för våld att våga berätta om övergreppen då det exempelvis kan finnas känslor av skuld, skam och en rädsla för att inte bli trodd.[2]

Äldre personer och personer med funktionsnedsättning riskerar att utsättas för våld som är direkt kopplat till deras behov av stöd. Att vara beroende av andras stöd medför en maktobalans. Det kan handla om att någon gömmer personens hjälpmedel, vägrar teckenspråkstolka eller straffar personen ekonomiskt. [3] Våld kan också handla om att någon tvingar personen att ta sin medicin, hindrar personens rörelsefrihet eller förhindrar personen att träffa andra människor. [4]

Välj avsnitt funktionshinder eller äldre. Se filmerna och fundera över reflektionsfrågorna.

Reflektionsfrågor:

  • Tror du att våld förekommer på din arbetsplats?
  • Om du misstänker att någon är våldsutsatt, vet du vad du kan göra?
  • Ibland kan det vara svårt att skilja omsorg och kontroll. Har du sett något som varit på gränsen?

Rådgör med dina kollegor och chef om du misstänker eller uppmärksammar
våld i nära relation i ditt arbete

Funktionshinder

#slutvillkorat är ett upprop av kvinnor med funktionsnedsättning. Gruppen belyser att det stöd som de har rätt till många gånger villkoras, vilket innebär en ökad risk för sexuella trakasserier och våld.

Dagliga situationer där kvinnorna behöver hjälp kan skapa utrymmen där övergrepp blir möjliga. Det kan handla om att utsättas av någon som ska ge stöd via samhället, eller om bli utsatt av en partner eller någon annan familjemedlem eller anhörig. [5]

Se filmen #slutvillkorat (4,5 min) som är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten.

>Samma film syntolkad

>Samma film teckenspråkstolkad

Se filmen om Afsoon (ca 8 min) som är framtagen av Myndigheten för delaktighet. 

Filmen om Afsoon visar att kvinnor som har svårt att göra sig förstådda och som har få kontakter med omvärlden löper högre risk att utsättas för våld, sexuella trakasserier och övergrepp.

Äldre

Kvinnorna bakom #intebättreförr berättar att skulden och skammen är ett tungt bagage och att våldet nödvändigtvis inte avtar för att de blir äldre.

Det är viktigt att visa på omfattningen av sexuella trakasserier och att mäns våld mot kvinnor har en lång historia. Trots att Sverige numer har en tydlig lagstiftning kring våldsutsattas rätt till stöd och skydd så har äldre kvinnors behov till stor del varit osynliggjort.

Genom uppropet #intebättreförr berättar äldre kvinnor om vad de har varit och är utsatta för. Genom vittnesmålen kan fler lägga skulden och skammen där den hör hemma – hos förövaren.[6]

Se filmen #intebättreförr (4,5 min)

>Samma film syntolkad

>Samma film teckenspråkstolkad


Extramaterial

Läs mer om våld i nära relationer på kunskapsguiden >kunskapsguiden.se

Äldre

Utbildningspaket om våld mot äldre vänder sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre personer i ditt arbete (tid ca 45-60 min). >utbildning.socialstyrelsen.se

Funktionshinder

Filmen kan användas i utbildningar och på arbetsplatsträffar för att i förebyggande syfte samtala om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Filmen om Afsoon i scensätter den högre risken att utsättas för våld som gäller för kvinnor vars kontakter med omvärlden är begränsad till ett fåtal personer och som har svårigheter att göra sig förstådda.

Läs mer om våld i nära relationer

>Länk till mfd.se

>Länk till jamstalldhetsmyndigheten.se


Referenser

[1] https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/vald-och-fortryck/vald-i-nara-relationer/sa-kan-utsatthet-for-vald-upptackas/

[2] https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/vald-och-fortryck/vald-i-nara-relationer/sarskild-utsatthet/

[3] https://www.mfd.se/inspiration/larande-exempel/inspirerande-filmer/vald-mot-kvinnor-med-funktionsnedsattning/ 

[4]https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sarskild-utsatthet/vald-mot-aldre-kvinnor/

[5] https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/sexuella-trakasserier/metoo/berattelser-fran-metoo-uppropen/slutvillkorat

[6]https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/sexuella-trakasserier/metoo/berattelser-fran-metoo-uppropen/intebattreforr