FOU Logotyp

Välfärdsteknik & digitalisering

För att Region Sörmland ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter, utveckling av metoder och arbetssätt erbjuder FOUiS olika former av arenor för möten mellan verksamheter. Syftet är att stimulera kunskapsutbyte, kunskapsspridning och kunskapsanvändning inom aktuella och relevanta forsknings- och utvecklingsområden.

FoUiS verkar även för kunskapsutveckling inom hälsofrämjande och förebyggande arbete för en god och jämlik hälsa i länet. FoUiS stödjer kunskapsutveckling som bidrar till hälsofrämjande insatser bland annat inom området fallprevention kopplat till digitalisering.

Nod för välfärdsteknik

Ett projekt med en nod för välfärdsteknik startade 2019 på FoU i Sörmland. Noden är ett resultat av en inventering som genomfördes höst 2017-vår 2018. Några grundpelare i noden var att välfärdsteknik ska vara; kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Noden avslutades 2022. >Läs rapporten


Sammanfattning av inventeringen:

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård gav i uppdrag till Hjälpmedelscentralen och FoU i Sörmland 2017 att utföra en översyn i länet för att bedöma hur arbetet kring välfärdsteknik skulle kunna utvecklas i länet. Den övergripande målsättningen var att ny teknik ska nå invånare i länet på ett snabbt och effektivt sätt.

Intervjuer med övergripande chefer i samtliga kommuner och i landstinget i Sörmland visade att det finns en stark önskan att arbeta gemensamt med frågan. Det som efterfrågas framförallt var en tydlig ledning och struktur, kunskap om välfärdsteknik samt samverkan både i och utanför länet. Inventeringen visar att det finns goda förutsättningar för samverkan kring välfärdsteknik i länet.

Karl Schultz

Projektledare

E-post: carl.schultz@regionsormland.se
Tel: 076-781 03 49