FOU Logotyp

Egenmonitorering i Sörmland

Regionen och kommunerna i Sörmland arbetar för en omställning till God och Nära Vård. Som en del av arbetet med omställningen satsar regionen och kommunerna i Sörmland på ett samverkansprojekt för en lösning med egenmonitorering. Satsningen har två delar.

Huvudprojektet involverar initialt två kommuner i det praktiska arbetet, men ska också ge värde för övriga kommuner och även fungera som en förstudie och en pilot.

Det andra projektet är ett forskningsprojekt som syftar till att studera effekten av att implementera e-hälsa i hemmet hos multisjuka äldre med komplexa behov, för att underlätta symtommonitorering och kontakt med vårdgivaren.

Forskningsprojektet

Den primära hypotesen i forskningsprojektet är att e-hälsa signifikant minskar behovet av sjukhusvård samt ökar;

  • egenvårdsförmåga,
  • upplevd kontroll över sjukdomen,
  • välbefinnande,
  • tilltron till sin förmåga att utföra specifika dagliga aktiviteter
  • samt sin dagliga aktivitetsnivå.

Den sekundära hypotesen är att införandet av e-hälsa i hemmiljö fungerar väl för både multisjuka äldre med komplexa behov, och deras anhöriga, samt för vård- och omsorgspersonal.

Bakgrund

Utifrån den demografiska utvecklingen, där åldersgruppen över 80 år ökar kraftigt, och att cirka 60 procent av alla över 85 år har två eller flera kroniska sjukdomar finns ett stort behov att hitta nya, säkra och effektiva sätt att jobba med hälsa och sjukdom i framtiden. Egenmonitorering är ett alternativ som föreslagits kunna vara ett möjligt arbetssätt i framtiden inom vården av äldre.

Befolkningsprognos, antal äldre. Faktisk folkmängd 2020, prognos för 2030 och 2040

Befolkningsprognos tabell som visar att åldersgruppen 80+ ökar kraftigt fram till 2030 och även fortsätter öka fram till 2040 i hela Sörmland

Metod

Forskningsstudien har en mixad metoddesign med både kvantitativa och kvalitativa delar. Datainsamlingen kommer att ske inom ramen för Nära Vård-projektet i Eskilstuna.

I Nära Vård ingår följande patienter; personer över 65 år boende i Eskilstuna kommun, med komplexa behov av medicinsk vård och omsorg och där vården kräver samverkan mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård. Till teamet finns läkare, sjuksköterskor och undersköterskor knutna, samt vid behov även paramedicinska specialiteter såsom fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator.

Första delstudien

Den första delstudien som genomfördes syftade till att studera första steget i forskningsprojektet Delstudien bestod av semistrukturerade intervjuer med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare och genomfördes under våren 2021. Fyra gruppintervjuer och en individuell intervju genomfördes och analyserades.

Resultat från intervjuerna kommer att presenteras inom kort.

 

Projektdetaljer

Projekttyp: Utvecklings- och forskningsprojekt

Projektperiod: 2020 - pågår

Kontaktpersoner:

Karl Schultz
Karl.Schultz@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 93

Marina Arkkukangas
marina.arkkukangas@fou.sormland.se Tel:016-541 40 31

Maria Liljeros
maria.liljeros@regionsormland.se