FOU Logotyp

Egenvård för barn på korttids inom LSS

I januari 2023 startade ett utvecklingsarbete för att ta fram en länsgemensam överenskommelse för egenvård av barn som vistas på korttidsboende enligt LSS. Utvecklingsarbetet kommer att pågå fram till den 31 december 2023 och utvecklingsledare är Malin Sjöqvist.

Illustrationer av fem barn och ungdomar från Adobe stock Franzie Draws

Bakgrund 

Barn och unga som vistas på korttidsboende har ofta ett dagligt behov av hälso- och sjukvårdsinsatser under sin vistelse.

Arbetsgrupper inom närvårdsstrukturen och inom LSS-verksamheter i kommunen har påtalat att det finns en oklarhet i ansvarsfrågan samt att samverkan brister.

Under hösten 2020 återrapporterade projektet Egenvård och eller Hälso- och sjukvårdsinsatser under vistelse i korttidsboende i LSS- Barn och unga under 18 år till hälso- och sjukvårdsledningen i region Sörmland samt till Länsstyrgruppen.

Projektet visade på ett antal patientsäkerhetsrisker och behov av förbättringsområden för barnen i Sörmland, deras vårdnadshavare och personalen. Projektet har tagit fram flera förslag på arbetssätt, som de tror kommer leda till ökad trygghet och säkerhet för barn och unga under 18 år som vistas på korttidsboende LSS.

På uppdrag av divisionschefen för psykiatri och funktionshinder genomförde projektet också en riskanalys som bygger på projektets resultat och förslagen på arbetssätt. Risker som kan uppstå för barn med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som vistas på korttidsboende enligt LSS identifierades, vilket visade på ett behov av att ta fram en länsgemensam överenskommelse för egenvård av barn mellan Region Sörmland och länets kommuner.

Egenvård för barn på korttids inom LSS – syfte

Syftet med projektet är att ta fram en länsgemensam överenskommelse för egenvård av barn som vistas på korttidsboende enligt LSS. Samverkansöverenskommelsen ska vara känd av personal, patienter och anhöriga i alla de verksamheter som berörs av barns egenvård och en implementeringsplan ska vara fastställd. En plan för uppföljning av överenskommelsen ska också finnas tillgänglig.

Överenskommelsen ska skapa förutsättningar för att säkerställa patientsäkerheten genom samverkan med en tydligt ansvarsfördelningar mellan länets vårdgivare i Region Sörmland och kommunerna. Detta ska bidra till ökad trygghet och säkerhet för de barn och unga under 18 år som vistas inom korttidsboende enligt LSS.

Tidplan 1 år

Metod 

En styrgrupp är utsedd för processen. Två arbetsgrupper ska upprättas, en grupp med representanter från alla länets kommuner samt en grupp med representanter från Region Sörmland. Grupperna ska ha möten en gång/månad. I processen ingår även omvärldsbevakning, kartläggning över nuläge, anhörigmedverkan samt att upprätta en implementeringsplan.

Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet är att det finns en implementeringsplan för samverkansöverenskommelsen, att överenskommelsen är känd av Region Sörmland och länets alla kommuner, och att den över tid leder till ökad säkerhet och mer jämlik vård för barn i behov av egenvård inom korttidsboende LSS.

Projektdetaljer

Projekttyp: Utvecklingsarbete

Projektperiod: 2023

Kontaktpersoner:
Malin Sjöqvist
malin.sjoqvist@regionsormland.se
Tel: 
072-7255241