FOU Logotyp

Funktionshinder

Alla som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunen ansvarar för sociala insatser till personer med funktionsnedsättningar såsom boende, boendestöd och sysselsättning. Regionen har ett särskilt ansvar för specialistinsatser till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

FoU i Sörmlands arbete med funktionshinder

Inom området funktionshinder arbetar FoU i Sörmland med att stödja kommunerna och berörda delar av hälso- och sjukvården i arbetet med utveckling av funktionshinderverksamheter utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen.

Huvudansvarig för området är Marie Wallin, utvecklingsledare.

Nätverk

Marie ingår i SKR:s nationella nätverk för frågor som gäller funktionshinder utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialpsykiatri enligt socialtjänsten (SoL).  Nätverket berör även frågor som gäller angränsande hälso- och sjukvård inom regionen.

Läs mer om SKR:s funktionshinderarbete
>Stöd till personer med funktionsnedsättning – SKR

Regionala träffar

Regionalt har Marie träffar för erfarenhetsutbyte för funktionshinderverkssamheter. Syftet med nätverken är informationsspridning från SKR:s nationella nätverk och utifrån Sörmlands behov. Träffarna utgår ifrån olika teman som verksamheterna vill diskutera.

Informationsspridning

Marie sprider även information via sändlistor till kommunernas utvecklare och chefer inom utförarverksamheter samt till myndighet (LSS och SoL) och angränsande hälso- och sjukvård. Mejla marie.wallin@fou.sormland.se om du vill vara med en sändlista.

BGPF

Marie Wallin, utvecklingsledare, ingår i Beredningsgrupp Funktionshinder/Psykiatri som är en del i Sörmlands regionala samverkans- och stödstruktur (RSS). marie.wallin@fou.sormland.se 

webbaserad introduktion för nyanställda

>Länk till introduktionen

Individens behov i centrum (IBIC)

Information om hur FoUiS jobbar med IBIC hittar du här https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/ibic/

Delaktighetsmodellen

Information om hur FoUiS jobbar med delaktighetsmodellen hittar du här
https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/delaktighet/delaktighetsmodellen/

Digitalisering och funktionshinder

FoUiS inspelade webbinarium från november 2020 finns här https://www.fou.sormland.se/projekt/valfardsteknik-digitalisering/digitalisering-och-funktionshinder-webbinarie-6-nov/

Systematisk uppföljning

Information om hur FoUiS jobbar med systematisk uppföljning hittar du här https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/systematisk-uppfoljning/

Barn som anhörig/närstående

FoUiS processleder det länsgemensamma rådet för barns rätt som anhöriga/närstående. Du hittar mer information om rådet här: https://www.fou.sormland.se/rad/radet-for-barns-ratt-som-anhoriganarstaende/

Barnkonventionen är lag och utgör en grund till att varje barns rättighet blir uppmärksammat och att varje barn får det stöd och hjälp som den är i behov av. Barn (0-18 år) som är anhöriga/närstående har rätt till information, råd och stöd enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 5 kap. 7 §. Det finns även starkt stöd för barns rätt som anhöriga/närstående i Socialtjänstlagen  (2001:453, 5 kap, SoL):

”1 §   Socialnämnden ska
   1. verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden,
   2. i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga,
   3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa.”

Inom kommunens funktionshinderverksamheter kan det exempelvis handla om att det bor ett barn hos personen som du stödjer genom boendestöd, hemtjänst eller om du utför hälso- och sjukvård. Ett annat exempel är om ett barn hälsar på någon familjemedlem på ett gruppboende. Du hittar tips på hur du kan bemöta barnet på den här sidan (scrolla ner till barn som anhöriga).  https://fou.sormland.se/kunskapsportal/webbaserad-introduktion/anhoriga/

TIPS

Lättförståelig information, exempelvis bildstöd och film om Covid-19 https://www.fou.sormland.se/covid-19/

Tips på aktiviteter i Corona-tider: https://www.fou.sormland.se/covid-19/inspiration-tips-pa-aktiviteter/


Marie Wallin

Utvecklingsledare

E-post: marie.wallin@regionsormland.se
Tel: marie.wallin@fou.sormland.se
Mobil: 073- 950 14 89