FOU Logotyp

Nationella och regionala aktörer

Sveriges kommuner och regioner - SKR

Missbruk och beroende är en prioriterad fråga för SKR. Missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar. >Läs om missbruk och beroende på skr.se

Folkhälsomyndigheten - FHM

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

ANDTS

Folkhälsomyndigheten har flera uppdrag inom ANDTS-området. Utgångspunkten är att alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar i hög grad bidrar till ohälsa. Då bruk och skador kopplade till ANDTS skiljer sig mellan olika grupper i befolkningen är jämlikhetsperspektivet centralt för verksamheten. >Läs mer om ANDTS på folkhalsomyndigheten.se

Indikatorlabbet hos FHM

Indikatorlabbet är en statistikdatabas där utvecklingen inom alkohol, narkotika, dopning och tobak kan följas genom ett stort antal indikatorer som är kopplade till ANDT-strategins olika mål.>Läs mer om indikatorlabbet på folkhalsomyndigheten.se

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Riktlinjer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området. >Läs mer om riktlinjer på socialstyrelsen.se

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här hittar du kunskap som kan ge stöd och vägledning för dig och din verksamhet. >Läs mer på kunskapsguiden.se

CAN

CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. Vårt uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom undersökningar, sammanställningar och forskning, men även via kunskapshöjande insatser.

CAN är en del av civilsamhället med omkring 50 medlemsorganisationer. CAN:s styrelse utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt av medlemsorganisationerna via årsmötet. Regeringen utser ordförande och ersättare. >Läs mer på can.se

Länsstyrelsen Södermanland

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom arbetet för social hållbarhet. Inom de sociala frågorna berörs bland annat integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter. I vårt uppdrag ingår bland annat att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer. >Läs mer på lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har också ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol och tobak. >Läs mer om ANDTS på lansstyrelsen.se

Region Sörmland

Eskilstuna

Beroendecentrum Mälarsjukhuset

>Läs mer på Beroendecentrums MSE

Katrineholm

Beroendeteamet Kullbergska sjukhuset

>Läs mer på Beroendeteamet Kullbergska

Nyköping

Beroendemottagningen

>Läs mer på Beroendemottagningen NLN