FOU Logotyp

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland

Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn och unga i Sörmland har som grupp sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i andra delar av Sverige. De har också sociala svårigheter och sämre skolresultat. Utöver det lever en högre andel i barnfattigdom och en förhållandevis stor andel barn är placerade. Detta kan vara svårt att lösa av en enskild aktör eller i rådande strukturer och måste ske i samverkan och genom samarbete.   

Sörmlands läns kommuner och Region Sörmland har utifrån ovanstående beslutat att genomföra ett utvecklingsarbete under 2021 – 2023, Tillsammans för barnens bästa i Sörmland.

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland ska utveckla en modell för att tidigt i negativa skeden upptäcka och stötta barn och unga, 0–18 år. Viktiga parter i arbetet är förskola/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Gemensam målbild

Den gemensamma målbilden för Tillsammans för barnens bästa i Sörmland är att alla barn och unga i Sörmland ges möjligheter till en god fysisk och psykisk hälsa, genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov. 

Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens hälsa.

Utvecklingsarbetet fokuserar på proaktivt arbete med tidiga insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstrukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland.  Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande.  

Den gemensamma målbilden är beslutad politiskt i regionen och i länets samtliga nio kommuner. Det borgar för att utvecklingsarbetet kommer att vara väl förankrat och därmed ges goda förutsättningar för det fortsatta arbetet.

>Ta del av hela målbilden i PDF-format.

Projektmål

Målsättningen med utvecklingsarbetet är att:

  • Det i Sörmland finns en länsövergripande samverkansmodell för tidiga insatser för barn och unga
  • Ett implementeringsarbete av samverkansmodellen är påbörjat
  • En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig

Vilka berörs?

Syftet med utvecklingsarbetet är att en samverkansmodell ska tas fram. Modellen ska bidra med verktyg för att förskola/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård ska kunna samverka i ett tidigt negativt skede. Alla som arbetar med barn och unga kommer på sikt att beröras av Tillsammans för barnens bästa i Sörmland. Genom erfarenheter från andra kommuner och län som arbetat med liknande frågor vet vi dock att arbetet kommer att ta tid, vilket kan medföra att alla inte kommer att beröras initialt.

Barn och unga 0–18 år kommer att beröras av utvecklingsarbetet, liksom vårdnadshavare. Förhoppningen är att både barn, unga och vårdnadshavare kommer att uppleva en bättre samordning när de är i behov av stöd.

Projektdetaljer

Projekttyp: Utvecklingsarbete

Projektperiod: 2021-2024

Kontaktpersoner:
Nettan Eliasson
nettan.eliasson@regionsormland.se
Tel: 
076-784 25 20

Malin Sjöqvist
malin.sjoqvist@regionsormland.se
Tel: 072-7255241

Länk till forskningsprojektet