FOU Logotyp

Träning som gör dig stark, stadig och ”fallkompetent”

Arbetsmiljö och hälsa är av yttersta vikt att främja, men en utmaning för de flesta arbetsgivare att fullt kunna tillgodose på arbetsplatsen. Många arbeten utgörs av stillasittande och statiska moment och vi behöver aktivt tänka på att variera oss i våra rörelser under en arbetsdag. Att möjliggöra aktivitet och träning som motverkar de negativa konsekvenser som orsakas av bland annat inaktivitet är en utmaning. Men även i mer rörliga yrken såsom i vård och omsorg är träning viktig för att motverka bland annat belastnings- och fallskador.

Vi behöver vara starka och stadiga för att kunna möta de utmaningar som vi utsätts för när vi minst anar det, som exempelvis vid en fallolycka. Många är omedvetna om att fallolyckor är den vanligaste arbetsplatsolyckan och att det varje år inträffar enligt AFA Försäkring över 11 000 fallolyckor på arbetstid varav 70% är av typen ”fall i samma nivå” det vill säga i golvnivå och inte från en hög höjd. För att motverka fallolyckor har faktorer såsom styrka, balans och minskad rädsla för att falla identifierats som viktiga att stärka. Men det är inte bara de kända riskfaktorerna för fall som är viktiga i det fallförebyggande arbetet utan även att minska risken för skada vid ett eventuellt fall. Att man kan minska risken för skador vid ett fall genom att fallträna finns det inte tillräcklig kunskap om i det fallförebyggande arbetet.

Ny studie

I en ny nationell studie har personal från olika arbetsplatser i Sverige deltagit och genomfört ett 10 veckors standardiserat träningsprogram vid namn Judo4Balance, som inspirerats av judosporten. Träningen genomfördes på arbetsplatsen och personer som deltog i studien var 18–68 år, 48 kvinnor och 31 män, totalt 79 personer. Träningen som utfördes kan sammanfattas som ett progressivt träningsprogram som innehåller olika övningar för att stärka bland annat balans, koordination, styrka (power) och fallteknik. Programmet innehåller även uppvärmning och nedvarvning.

Resultatet från studien visar att 10 veckors träning, 1 gång per vecka (50 min) är en effektiv träningsform som ökar styrka, balans, aktivitetsnivå (under sommartid och på arbetsplatsen), tilltro till sin förmåga att inte falla, och ger bättre fallteknik (bakåt och framåt). Detta betyder att forskningen som är genomförd stödjer att Judo4Balance träningen kan vara effektiv för att minska kända riskfaktorer för fall och även är en effektiv träningsform för att öka sin ”fallkompetens” genom att lära sig fallteknik. Träningen kan därmed med fördel användas som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att stärka fysiska och psykologiska funktioner som är viktiga för att minska risken för fallolyckor på arbetsplatsen.

För mer information om publicerad artikel och träningen;

Artikel: https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2020.101126

Svensk Judo: https://judo.se/fallprevention/fallkompetens/