FOU Logotyp

Anhörigstöd

Vården förflyttas alltmer ut i hemmen och det förutsätts att anhöriga finns till hands. Var femte vuxen stödjer och vårdar en närstående i hemmet. Anhöriga har en samhällsbärande funktion och att stötta dem är en win-win situation för alla parter, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är betydelsefullt att landsting och kommuner tidigt uppmärksammar hur anhöriga påverkas av den närståendes vård- och omsorgsbehov.

Regionalt arbete för stöd till anhöriga i samverkan

Nämnden för Samverkan kring socialtjänst och vård beslutade den 8 september 2017 att anta länsgemensam strategi för stöd till anhöriga samt att ge länsstyrgruppen i uppdrag att arbeta vidare med samverkansuppdragen i den beslutade länsgemensamma strategin.

Sammanfattning

Den länsgemensamma strategin bygger på kartläggning av samlade erfarenheter och kunskaper från olika utvecklingsarbeten i landet som syftar till att ge anhöriga stöd. Resultaten av de blandade lärande nätverken som genomfördes i Sörmlands län under hösten 2016 har också varit en värdefull erfarenhets och kunskapskälla. Detta arbete gjordes i samarbete med Nka (nationellt kompetenscentrum anhöriga). Arbetet har lett fram till gemensamma grundläggande begrepp och en värdegrund för stöd till anhöriga. Med hjälp av den strategiska planen ska samarbetet mellan huvudmännen förbättras och ett antal aktiviteter som beskrivs i strategin ska stödja utvecklingen av att ge anhöriga bättre stöd och se anhöriga som en resurs utifrån delaktighet. Uppdraget var att alla anhöriga skulle inrymmas i denna strategi. Arbetet med barn och unga har i denna strategi inte inkluderats.

Länsgemensam strategi (PDF).

Fortsatt arbete

Arbetsgruppen arbetar vidare med olika utvecklingsmöjligheter. Med hopp om fortsatt engagemang och gott samarbete runt anhörigfrågorna ser vi i arbetsgruppen gärna initiativ till vidare utveckling! Kom gärna med nya synpunkter och idéer till oss i arbetsgruppen! Kontaktperson är Anna Axberg. 

Webbsida för anhöriga

Riddargatan 1 är en enhet inom Beroendecentrum Stockholm och knuten till Centrum för Psykiatriforskning. Riddargatan 1 är förutom en mottagning, också ett kunskapscentrum för utbildning och information inom alkoholområdet, riktat till vårdpersonal och andra intressenter. Här bedrivs även forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder för alkoholproblem. Riddargatan 1 startade upp anhörigstödet den 16/11