FOU Logotyp

Placerade barns och ungas hälsa

Barn och unga som placeras för vård utanför det egna hemmet har som grupp betraktat en sämre fysisk och psykisk hälsa än andra barn. Den generella hälsovården, det vill säga barnhälsovården, elevhälsan och tandvården, når inte ut till den här gruppen i samma höga omfattning som den når andra barn. Sedan april 2017 gäller en ny lag om landstingets skyldighet att erbjuda barn och unga personer 18–20 år en hälsoundersökning inklusive tandundersökning i anslutning till placering. Samtidigt infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att socialnämnden ska underrätta landstinget när ett barn eller en ung person 18–20 år placeras för vård utanför hemmet, så att landstinget får kännedom om detta.

Kartläggning - Hälsoundersökningar av barn och unga Översiktsrapport 2019:2

AdobeStock_86127065.jpeg

Fler barn ska erbjudas en hälsoundersökning i samband med placering

Samverkansrutin hälsoundersökning

Samverkansrutin BUP socialtjänst