FOU Logotyp

Missbruk och beroende

FoUiS arrangerar metodutbildningar inom området missbruk och beroende efter behovsinventering i länets kommuner. I nuläget pågår arbete och planering för framtiden, men ingenting är beslutat än.

Handlingsplan missbruk barn unga

Efter att SKR:s styrelse beslutade att missbruk och beroende skulle vara en av SKR:s prioriterade frågor 2017-2018 togs en handlingsplan fram och beslutades 181214.

Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. I kunskapsunderlaget "Missbruk och beroende i åldern 13-29 år - så här vänder vi utvecklingen" finns den fördjupande texten plus de lärande exemplen. För kommunikation och implementering av handlingsplanen, se www.skr.se

Beslutsdel - Handlingsplan mot missbruk och beroende
Bilaga 1 - Missbruk och beroende i åldern 13-29 år - så här vänder vi utvecklingen
Bilaga 2 -Nya Psykoaktiva substanser, det vi kallar nätdroger

För kommunikation och implementering av handlingsplanen, se www.skr.se

Länsdialog med workshop - Nya handlingsplanen, 13-29 år och det fortsatta regionala arbetet

I december 2018 antog SKR en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. För att underlätta implementeringen av handlingsplanen besöker SKR under 2019 länen för att under en heldag föra en dialog om handlingsplanen för att initiera implementering på lokal och regional nivå. Länsdialogen i Sörmland gick av stapeln den 8 oktober i Katrineholm och samfinansierades med Länsstyrelsen. Dagen riktade sig till chefer, politiker, strateger och andra nyckelfunktioner som arbetar inom Sörmlands kommuner och region.

Det fortsatta arbetet samordnas av länssamordnare Karin Dahlqvist Claesson, regionen, under Uppdrag psykisk hälsa. Länk till sidan psykisk hälsa 

Prioriterade aktiviteter för Sörmland under 2020 vilka arbetades fram vid Länsdialogens workshop;

  • Kartläggning på arbetssätt mellan kommun/region för arbete med barn/ungdomar upp till 18 år
  • Se över/revidera överenskommelser mellan Kommun/region för vuxna över 18 år
  • Gemensamma kompetenssatsningar gällande barn/unga för olika yrkesverksamma/verksamheter som möter målgruppen inom kommunen och regionen
  • Vad saknas/vilken kunskap behövs – var/inom vilket/vilka saknas det kunskap? Kartläggning för att ta reda på detta.
  • Fortsätta att utveckla en modell för tidiga, samordnade insatser barn och unga

Läs om inspirationsdagen i familjeorienterat arbetssätt

Elisabeth Björk Andersson

Utvecklingsledare

E-post: elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se
Mobil: 073-950 82 92