FOU Logotyp

Metodutbildningar

FoUiS arrangerar flera metodutbildningar varje år.

Aktuella metodutbildningar för 2018 är:

ASI - Addiction Severity Index, är en standardiserad metod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem. ASI är en halvstrukturerad personlig intervju och ett hjälpmedel för att dokumentera och systematisera uppgifter av relevans för utredning och uppföljning av klienter med alkohol och narkotikarelaterade problem.

MI - Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

HAP – Haschavvänjningsprogrammet, är en psykoedukativ utbildning indelad i en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Metoden har inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker, och använder motiverande samtal som samtalsmetodik.

Årshjul utbildningar

>>Ladda ned årshjulet