FOU Logotyp

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen omfattar regionala, nationella och internationella perspektiv. I inläggen visar vi vad som händer inom området i vår omvärld. Det innebär inte att FoU i Sörmland står bakom, stöder eller tar ställning kring allt innehåll som delas på denna sida.

Underlätta för socialtjänsten att hjälpa den som är utsatt
200325

I en kris är det alltid de mest utsatta som riskerar att fara mest illa. Regellättnader skulle göra det möjligt för socialtjänsten att värna de med störst behov, och mildra de långtgående konsekvenserna av covid-19. >Läs mer


Fortsatt minskad alkoholkonsumtion i Sverige
200309

Under de senaste tio åren har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat med 8 %, säger Björn Trolldal som är utredare med forskningskompetens på CAN. >Läs mer


KONFERENS: Beroende och samtidig psykisk ohälsa -  hur kan vården utvecklas
200309

Socialstyrelsen redovisade i november en kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Kartläggningen har fokus på personer med stora vårdbehov och komplicerad samsjuklighet. För att bidra till utveckling inom detta viktiga område anordnar RFMA denna konferens.
Tid: Måndagen den 25 maj 2020, kl. 9.30 – 16.00. >Läs mer


Slutversionen av socialstyrelsens kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) är publicerad, 200302.
200304

Kunskapsstödet riktar sig till vårdgivare som bedriver LARO och personal som arbetar inom dessa verksamheter, men även till annan personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra verksamheter och aktörer som är involverade i vård, stöd och omsorg för patienter i LARO. >Läs mer


Forterapport Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog?

200302

Filmad och textad presentation med professor Peter Allebeck


Podd om rådgivning om alkoholvanor

200302

Det senaste avsnittet av podden På djupet handlar om alkoholvanor. Cirka en miljon svenskar har alkoholvanor som kan ge hälsoproblem, så kallat riskbruk. Hur kan primärvården arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom att ta upp alkoholvanor och ge dem som behöver stödjande behandling?
>Länk till poddavsnittet


Kunskapsläget om cannabis och folkhälsa i korthet - ny rapport från Folkhälsomyndigheten

200204

Rapporten beskriver kunskapsläget inom flera aktuella områden:

  • Cannabis och folkhälsa
  • Cannabisförekomst och utveckling de senaste 10 åren i Sverige
  • Hälsomässiga och sociala effekter av cannabisbruk
  • Förebyggande arbete
  • Policyförändringar gällande cannabis i omvärlden. 

I rapporten finns också länkar till mer omfattande rapporter, statistikverktyg och webbsidor för mer kunskap om de olika delarna.

>Länk till publikationen


CAN-dag, tema:forskning

191220

CAN:s återkommande undersökningar är en rik källa för forskning. Denna forskning bedrivs vid olika lärosäten men även på CAN, då i samverkan med bland annat Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Den 19 februari arrangerar vi en CAN-dag då en del av denna forskning presenteras.

>Inbjudan till CAN-dag den 19 februari


Hur kan vi hjälpa barn i familjer med missbruk?

200116

Hur ser stödet till barn i familjer med missbruk ut i dagsläget?

Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund, presenterar sin sextonde rapport om hur stödet till barn i familjer med missbruk ser ut lokalt
>Inbjudan till Nyköping den 11 feb
>Inbjudan till Flen den 11 feb
>Inbjudan till Torshällla den 12 feb


Hur mycket kan äldre dricka?

191220

Finns det rekommendationer om hur mycket alkohol äldre kan dricka? Hur är det med sambandet mellan alkohol och självmord bland äldre?

Det var några av frågorna som avhandlades på seminariet i förra veckan om hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer. Här kan du läsa om det viktigaste som framkom under seminariet och se de filmade föreläsningarna..
>Läs mer på Göteborgsregionens sida


Ny fokusrapport från C.A.N

191118

Under de senaste 20 åren har debutåldern för alkohol, tobak och cannabis stigit. Bland de niondeklassare som använt alkohol och cigaretter har debuten senarelagts med i snitt ett år under denna period. Det framgår av CAN:s nya fokusrapport ”Det går uppåt i åldrarna – Substansdebut bland skolungdomar 1999–2019”.
>Läs hela rapporten och CAN:s nyhetsbrev


Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? - Resultat från en systematisk litteraturöversikt

191108

Rapporten är en litteraturgenomgång av befintliga vetenskapliga studier som innehåller skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. >Läs mer på CAN


Kunskapsöversikt: Är cannabis farligt?

191021

Kunskapsöversikten Cannabis: harmlös rekreation eller farlig drog? redogör för vad aktuell forskning visar när det gäller cannabis och hälsa, cannabis och sociala förhållanden samt cannabis som medicin. Lyssna på/se seminariet om rapporten eller >Läs mer på forte.se


Yngre dricker mer sällan än äldre

191015

Gruppen 17-29 år dricker i genomsnitt fyra gånger per månad medan äldre (65-85 år) i genomsnitt dricker sex gånger per månad. Däremot dricker de yngre sig berusade i högre utsträckning. Det framgår av en ny rapport från CAN.

Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2018, visar hur alkoholkonsumtionen utvecklats i olika grupper i Sveriges befolkning under 2000-talet. Resultaten bygger på de självrapporterade uppgifter som samlas in inom ramen för CAN:s Monitormätningar.

>Läs rapporten på can.se


ANDTS-strategin – bidde det en tumme?

190930

ILLAVARSLANDE BANTNING  Regeringen har beslutat att en ny ANDTS-strategi ska gälla från 2021. Samtidigt skär regeringen ner på anslaget för 2020 – hela 70 miljoner kronor försvinner i höstbudgeten.

>Läs mer i Brukarkrafts* nyhetsbrev

*Brukarkraft är ett nationellt resurscentrum för brukarinflytande, uppbyggt av Verdandi.


När datorspelandet blir problematiskt - gaming disorder hos barn & unga

190930

Jenny Rangmar och Sara Thomée har gjort en översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna >Läs mer (pdf) 


Nyhetsbrev 10 2019 från Länsnykterhetsförbundet Sörmland

190918

Bland annat om ny chatt mot alkoholproblem, Cannabispatienter i trafiken och om alkoglass. >Läs nyhetsbrevet (pdf)


Minskad alkoholkonsumtion i Sverige

190918

Enligt CAN:s rapport Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018 minskar konsumtionen av alkohol. Läs om bland annat det i CAN:s senaste nyhetsbrev. >CAN:s nyhetsbrev September 19


YouTube-film om gaming disorder

Forskaren Jenny Rangmar presenterar vad kunskapsöversikten om gaming disorder innehåller och varför man ska läsa den. Filmen avslutas med en påannons för seminarierna 5 september på Folkets Hus i Göteborg och 19 september på Högskolan Väst i Trollhättan.


Junis rapport 2019: Fråga alla!

Bild på rapporten, en glad liten flicka och texten Fråga alla!

Varje år släpps Junis kommunrapport, som baseras på vår undersökning om vilket stöd Sveriges kommuner erbjuder barn i familjer med missbruk. Kommunrapporten redovisar hur många barn som får stöd och hjälp, samt vilka stödinsatser som erbjuds. Rapporten innehåller även reportage, aktuell forskning och goda exempel. 2019 års rapport heter Fråga alla! >Rapporten på juni.se

SBU kartlägger

Syftet med denna rapport är att kartlägga det vetenskapliga kunskapsläget utifrån systematiska översikter om utredningar respektive insatser som genom­förs eller kan genomföras i eller på uppdrag av kommunal socialtjänstverksamhet för vuxna individer som är beroende av eller missbrukar alkohol eller narkotika, eller för deras anhöriga. Denna kartläggning är en av flera som undersöker kunskapsläget för specifika grupper som utreds eller får en insats inom socialtjänsten. SBU har sedan 2009 ett särskilt regeringsuppdrag att kartlägga var det finns vetenskapliga kunskapsluckor inom vård och omsorg.

Rapporttypen SBU Kartlägger är i första hand SBU:s sätt att lyfta var det finns behov av mer forskning. Denna information riktar sig i huvud­sak till forskningsaktörer, det vill säga lärosäten och forskningsfinansiärer. SBU Kartlägger utgör alltså inga riktlinjer för hälso- och sjukvård eller socialtjänst och är heller inte avsedd att ersätta eller komplettera Socialstyrelsens nationella riktlinjer. >Rapporten på sbu.se


Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre

Det visar en ny rapporten Alkohol och äldre från bland annat Göteborgs universitet som också slår fast att det inte ligger något i föreställningen att måttligt alkoholbruk skulle kunna vara nyttigt. Läs nyheten här


Film om Tramadol

Länsstyrelsen i Skåne, som jobbat mycket med Tramadol, har filmat en föreläsning som de nyligen har haft i Skåne och som de gärna sprider. Filmen är ca 45 min lång.

https://www.youtube.com/watch?v=aAHxk8YQmyY